ECTS Catalogue

Diploma Artwork Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy - konsultacje (ocena sumatywna)
umiejętności - konsultacje, przeglądy (ocena sumatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Metoda  pracy polega na konsultowaniu koncepcji i wykonanych prac. Oceniany jest poziom zaawansowania, poziom i złożoność myślenia o projekcie. Decyzja  o zakończeniu realizacji pracy wiąże się z oceną krytyczną postaci ostatecznej projektu. Ocenie podlega także spoistość i oryginalność  przyjętej idei w kontekście zastosowanej formy.

subject description

- Cel poznawczy:
Uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat komunikatu realizowanego poprzez złożony utwór plastyczny.

- Cel kształcący:
Wypracowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji w obszarze komunikowania się przy pomocy złożonego utworu plastycznego.

- Cel praktyczny:
Student jest gotowy do komunikowania się przy pomocy złożonego utworu plastycznego.

short subject description

Poszukiwanie i znalezienie  założeń składających się na dojrzałą wypowiedź artystyczną oraz zrealizowanie takiej wypowiedzi poprzez wykorzystanie możliwości jakie mają cyfrowe techniki tworzenia obrazu.

form of classes

Zajęcia mają formę seminaryjną, ich celem jest wykonanie pracy dyplomowej w zakresie dzieła plastycznego.
Sposób realizacji traktowany jest indywidualnie a podjęty temat implikuje zastosowanie odpowiedniej metody. W trakcie zajęć seminaryjnych skupiamy się na ustaleniu treści ideowych projektu. W następnych etapach jest to poszukiwanie materialnej formy spełniającej ustalone wcześniej przesłanki.
Ostatni etap jest krytyczną oceną dojrzałego utworu, skupia się na wprowadzeniu elementów doskonalących projekt.

subject area coverage

Wypracowanie i realizacja indywidualnej koncepcji projektu artystycznego

evaluation form credit with grading;
literature

Bordwell David, Thompson Kristin Sztuka filmowa wyd. Marzec, W-wa  2010
Block Bruce Opowiadanie obrazem wyd. Marzec, W-wa 2010
Tarkowski Andriej Kompleks Tołstoja wyd. Pelikan, W-wa 1989
Nurczyńska-Fidejska Ewelina, Klejsa Konrad, Kołys Tomasz, Sitarski Piotr Kino bez tajemnic wyd. Senator, W-wa 2009

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie zgody prowadzącego na zapisanie się do pracowni

preliminary assumptions

Umiejętność twórczego wykorzystania form i technik cyfrowej kreacji obrazu z jednoczesną świadomością własnego potencjału twórczego i umiejętnością odniesienia się do kontekstu kulturowego w jakim realizowane dzieło winno zostać usytuowane.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K05


zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03
skills
descriptioncode

dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07

posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07

dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 r 60 12 Seminar 60h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9325