ECTS Catalogue

Bachelor's Thesis Seminar

Pedagogue: dr Zbigniew Mańkowski

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej – wiązanie różnych dziedzin, analiza zagadnień teoretycznych w kontekście zjawisk społecznych;
umiejętności – wypowiedzi dłuższe w trakcie konsultacji, umiejętność wykorzystania wiedzy lekturowej przy konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych;
kompetencji społecznych – samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej (omawianie jej w trakcie konsultacji), krytyczna ocena osiągnięć. 

Przygotowanie koncepcji i kompozycji pracy;

- praca pisemna (zakres wydziałowy, w oparciu bibliografię - min. 10 pozycji ciągłych);

- omówienie postępów pracy (pisemne części, rozdziały, podrozdziały), zakończenie prac pisemnych, korekta;

- ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

subject description

- Cel poznawczy: Analiza i interpretacja wybranego tematu i opracowanie go w oparciu o indywidualnie dobraną literaturę przedmiotu

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej                                                                                                  

- Cel praktyczny: Sztuka budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej

short subject description

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej .Cykl zajęć dotyczy opanowaniem podstaw warsztatu pisania na poziomie licencjatu i wiąże się z krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych.

 

form of classes


Seminarium, konwersatorium i krytyczna analiza lektur, dyskusje i konsultacje

subject area coverage

Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań ).
Rozmowa i dyskusja wokół lektury wstępnej.
Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.
Lista tematów prac dyplomowych propozycje:                  
Ciało jako przedmiot sztuki; Fotografia i fotograficzny zapis egzystencji; Społeczne nadzieje sztuki; Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania twórczości i tworzenia; Zmysły w sztuce/ jedzenie w sztuce.
Wokół portretu i tożsamości artysty.
Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; literackie narracje o sztuce; literacki dyskurs sztuki.
Metody i teorie w nauce o sztuce . Antropologiczne aspekty sztuki.
Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.
Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.
Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.
Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                              
Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.
Prezentacje indywidualne studentów.                               
Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

evaluation form credit with grading;
literature


Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;  

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011;                                                              

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Potocka A. M., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Baran i Suszczyński, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

rocznik dyplomowy

preliminary assumptions

podstawy teoretyczne dziedziny

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

 

K_K02
skills
descriptioncode


posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej


 

K_U15
knowledge
descriptioncode

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukoweposiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

K_W04 K_W13


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 r 30 8 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9327