ECTS Catalogue

Sculptural Forms and Structures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Verification:

Dokumentation of designing process
Creativity
Realization with accurateness
Min. 80% attendance

subject description

Cognitive purpose: A knowledge how to recognize the character of the shape and include it in designing process.

Educational purpose: An ability of designing shapes in connection with technology and material. A skill at additive and subtractive methods of modelling.

Practical purpose: Autonomy of developing conceptions according to the own sensitivity and imagination

short subject description

Sculpture. Object, Event, Spatial relation.

Form. Definition of shape properties, how to adjust and modify them.

Modelling . How to master form in design.

Inspiration. Inspiration of nature, technology material and artistic ideas.

Technology. Relation between form and material, process and technology.

Designing. Conceptual definition of form.

form of classes

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.
Zadania poprzedzone są analizą materiałów źródłowych i często prezentacjami multimedialnymi. Podstawowym elementem programu jest propedeutyka Rzeźby, zagadnienia dotyczące formy i struktury. Realizacja zadań wymaga wykonania/wymodelowania kilku obiektów/form w materiałach podstawowych ( papier, gips, materiały do modelowania) poprzedzonego projektowaniem konsultowanym indywidualnie podczas każdych zajęć.

subject area coverage

Character of a shape - studium of nature
Character of a shape– searching for inspiration
Form conditioned by a structure
Form conditioned by a technology
Naturally formed
Composition / Module / Multiplication

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

PK _K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

PK _K05 Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

PK _K08 Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych 

A1_K01 A1_K03 A1_K04
skills
descriptioncode

PK _U01 Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją, emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą

PK _U02 Łączy świadomie intuicją i ekspresję twórczą z umiejętnością kształtowania rozwiązań projektowych w konstruowaniu elementów krajobrazowych, także o znaczeniu kulturowym

PK _U03 Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i
technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

 

 

A1_U14 A1_U15 A1_U16
knowledge
descriptioncode

PK _W05 Definiuje zasady kompozycyjne dotyczące obiektów architektonicznych oraz dzieł sztuki zależnie od ich przeznaczenia

 

PK _W08 Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła

 

PK _W09 Posiada wiedzę pozwalającą projektować formy i struktury
architektoniczno-krajobrazowe z udziałem pokrewnych
dziedzin sztuki

 

 

A1_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.1 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9340