ECTS Catalogue

Foreign language course B2

Pedagogue: Szkoła Językowa

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes lektorat;
course language English;
method of learning outcomes verification

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru. /
Assessment of students’ participation in classes, tests on vocabulary and grammar structures and a final test.

subject description

• Cel poznawczy: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi opisywać zagadnienia z zakresu sztuki, historii sztuki oraz swojego kierunku studiów.
Student wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi i zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów.

• Cel kształcący: Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów
• Cel praktyczny: Student umie formułować opinie, tworzyć wypowiedzi ustne, brać czynny udział w dyskusji.
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą. /

 

• Cognitive aim: A student improves on all basic language skills, such as listening, reading, speaking and writing and can describe issues in the field of arts, art history and his/her subject of study.
A student shows knowledge of art styles and their artistic traditions and knows connections and relations between theoretical and practical elements related to his/her subject of study.

• Educational aim: A student develops the skill of practical usage of general English and specialized English in the field of arts and his/her subject of study and can use it in work environment or in the further course of study.
A student is prepared for cooperating and working with other people in the framework of team work and has the ability of preparing typical pieces of writing and oral presentations on detailed issues in the field of arts and uses basic theoretical conceptualizations and other sources.

• Practical aim: A student can formulate opinions, create oral utterances and participate in discussions actively.
A student understands the need of lifelong learning and has the ability of self-assessment, constructive criticism towards actions of others, reflection on social, scientific and ethical aspects related to his/her own work.

 

short subject description

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i danego kierunku studiów. Student opanowuje poprawność językową i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym i formułuje treści specjalistyczne w zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów. /


Classes aim at preparation of students for taking an examination at B2+ level in general English and specialized English in the field of arts and a given subject of study. A student masters language correctness and can use learned skills in everyday communication situations in a foreign language and formulates sentences specialized in the field of arts in his/her work environment or in the further course of study.

 

form of classes

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

subject area coverage

Semestr I – zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo z zakresu sytuacji w życiu codziennym, technologii i nauki, pracy oraz w zakresie dziedzin sztuki i kierunku studiów. Gramatyka oparta na utrwaleniu dotychczas zdobytej wiedzy i jej usystematyzowaniu i zawiera: rodzajniki, kolokacje, zdania względne, czasy przyszłe teraźniejsze, i przeszłe. Student nabywa umiejętności mówienia w zakresie wyrażania opinii i odczuć oraz szeroko rozumianej dyskusji. Pisanie korespondencji formalnej i nieformalnej. Czytanie przy użyciu technik skimming/scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych.

Semestr II – zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo o tematyce społecznej i związane z kierunkiem studiów. Formy gramatyczne: unless, as long as, provided, składnia, mowa zależna i niezależna oraz okresy warunkowe. Mówienie: przekonywanie, przyznawanie racji, opis sytuacji i zjawiska. Czytanie przy użyciu technik skimming i scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych./

 

Semester I – classes developing all language skills and covering vocabulary related to situations in everyday life, technology, education, work and in the field of art disciplines and the subject of study. Grammar is based on establishing knowledge gained so far and covers: articles, collocations, relative clauses, past, present and future tenses. A student acquires the ability of speaking in the framework of giving opinions and talking about feelings and discussion. Formal and informal writing. Skimming and scanning. A semester ends with a test on all language skills development.

Semester II – classes developing all language skills and covering vocabulary related to social issues and the subject of study. Grammatical forms: unless, as long as, provided, syntax, reported speech and conditional sentences. Speaking: persuasion, admitting that somebody is right, describing a situation and a phenomenon. Skimming and scanning. A semester ends with a test on all language skills development.

evaluation form credit with grading;
literature

Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Upper-intermediate, Third Edition, Oxford University Press, 2015 /
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Upper-intermediate, Third Edition, Oxford University Press, 2015,
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press, 2015 /
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press, 2015,

Career Paths, Art & Design, Express Publishing

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Znajomość języka obcego na poziomie B1 potwierdzona wstępnym testem oceniającym poziom kompetencji językowych studenta./
English language command at B1 level confirmed by entry test results assessing student’s knowledge

preliminary assumptions

Student rozumie standardowe wypowiedzi i często używane wyrażenia, potrafi porozumieć się w większości typowych sytuacji komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany podstawowych informacji na znane i typowe tematy./
A student understands standard utterances and frequently used phrases, can communicate in majority of typical communication situations which require direct information exchange on known and typical subjects.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student
A1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
A1_K04 posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą /
A student
- understands the need of lifelong learning
- has the ability of self-assessment, constructive criticism towards actions of others, reflection on social, scientific and ethical aspects related to his/her own work.

 

skills
descriptioncode

Student
A1_U18 jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych
A1_U22 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł /
A student
- is prepared for cooperating and working with other people in the framework of team work
- has the ability of preparing typical pieces of writing and oral presentations on detailed issues in the field of arts and uses basic theoretical conceptualizations and other sources.

knowledge
descriptioncode

A1_W12 wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
A1_W15 zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów /
A student
- shows a knowledge of art styles and their artistic traditions
- knows connections and relations between theoretical and practical elements related to his/her subject of study.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.2 r 30 2 lektorat 30h
lektorat [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9347