ECTS Catalogue

Construction Basics

Pedagogue: mgr inż. Tomasz Zybała

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification


zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80% (12 zajęć w semestrze),
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń/zadań/model konstrukcji – na poziomie minimum 50% obowiązującego zakresu opracowania.

Wymagania zaliczenia kolokwium:
Oceny
Wartości cyfrowe
Przybliżony procent wiedzy wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 96-100%
bardzo dobry 5,0 90-95%
dobry plus 4,5 80-89%
dobry 4,0 70-79%
dostateczny plus 3,5 60-69%
dostateczny 3,0 50-59%
niedostateczny 2,0 0-49%

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Celem zajęć jest nauka rozumienia zależności rozwiązań technicznych i ćwiczenie umiejętności w tym zakresie.
Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student potrafi racjonalnie projektować zarys konstrukcji budowlanych, posługiwać się systemowymi rozwiązaniami technicznymi oraz przygotować czytelne zapisy w dokumentacji realizacyjnej
Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym.

short subject description

Wykłady:

1.Podstawowe pojęcia: elementy konstrukcji, belka, wspornik, kratownica, rama. Etapy projektowania. Stany graniczne. Obciążenia budowli. Zbieranie obciążeń.
2.Założenia mechaniki budowli. Rozkładanie sił. Moment zginający, siła normalna, tnąca. Warunki równowagi sił. Rodzaje podpór. Reakcje podporowe.
3. Wspornik. Belki proste.
4.Ramy i łuki. Kratownice.
5.Charakterystyki geometryczne figur płaskich (momenty bezwładności, wskaźnik wytrzymałości).
6.Rozciąganie, ściskanie osiowe, ścinanie, zginanie, przemieszczenia. Zginanie ukośne. Rozciąganie i ściskanie mimośrodowe. Skręcanie. Wyboczenie.
7.Wymiarowanie przekrojów.
8.Układy powierzchniowe – płyty, ruszty, kopuły, powłoki, tarcze.
9.Konstrukcje drewniane, murowe, żelbetowe.
10.Konstrukcje stalowe, zespolone.

form of classes

wykład z prezentacją, ćwiczenia projektowe.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

1. Mechanika budowli dla architektów. Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski. Wydawnictwo PG, 2003.

2. Mechanika budowli dla architektów. Tadeusz Kolendowicz. Arkady, 1993.

3. Mechanika konstrukcji dla architektów. Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski.Arkady 1994.

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student potrafi realizować własne koncepcje architektoniczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia - nabiera umiejętności racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych; doboru odpowiednich struktur i rozwiązań technicznych.
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym (np. z uczestnikami procesu inwestycyjnego) oraz w innych środowiskach (np. w środowiskach inwestorskich) posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności projektanta, czyli posiada umiejętność stosowania języka branżowego i branżowych form zapisu.
Student jest przygotowywany do współdziałania i współpracy z innymi.

A1-K01, A1-K02 (AW-K02)
skills
descriptioncode

Student stosuje wiedzę z zakresu budownictwa do rozwiązywania problemów projektowych.
Student projektuje rozwiązania wynikające z założeń koncepcyjnych – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych uczy się dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Potrafi - zgodnie z podanymi założeniami - opracować proste rozwiązanie projektowe z zakresu architektury, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Student potrafi świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie przygotowywania prac projektowych – nabiera umiejętności przygotowywania czytelnych zapisów i dokumentacji projektowej
W toku kursu nabiera umiejętności samokształcenia się i korzystania ze zróżnicowanych źródeł informacji.

A1-U19 (AW-U12)
knowledge
descriptioncode

Student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji, budownictwa i architektury - rozpoznaje i rozróżnia technologie stosowane w budownictwie.
Student ma podstawową wiedzę o podstawowych elementach i typach konstrukcji. Poznaje podstawowe metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich - dokonuje doboru optymalnych rozwiązań technicznych i materiałowych.
W efekcie procesu kształcenia zyskuje świadomość powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.

A1-W13, A1-W15 (AW-W16, AW-W17, AW-W20)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.2 r 30 1 L 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9353