ECTS Catalogue

Vegetation and Basics of Denrology

Pedagogue: mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

- obecność (w wymiarze przynajmniej 75%) i aktywność na zajęciach, (20% oceny końcowej),

- analiza przypadku (indywidualna, w grupach), (80% oceny końcowej).

 

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student po ukończonych zajęciach powinien: Rozumieć różnorodność świata roślin. Rozumieć potrzebę wprowadzania roślin do przestrzeni związanych z człowiekiem. Znać podstawowe możliwości zastosowania roślin.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student po ukończonym kursie powinien: Umieć podchodzić twórczo do wykorzystania roślin w projektowaniu architektonicznym. Powinien dostrzegać wymagania i potrzeby roślin.

Mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz pracy w grupach. Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne) Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności.

short subject description lack of data
form of classes

-  wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusje i ćwiczenia projektowe

subject area coverage

- Rośliny ozdobne: drzewa, krzewy, byliny, dwuletnie i jednoroczne - ogólna charakterystyka

- możliwość zastosowania różnych grup roślin w różnych sytuacjach - wymagania co do uprawy roślin w przestrzeni miejskiej

- wpływ roślin na środowisko życia człowieka

- światowe trendy i podejście do stosowania roślin w kontekście projektowania przestrzeni miejskich

 

evaluation form credit with grading;
literature

- Outdolf P., Kingsbury N., Planting a new perspective,  Oregon: Timber Press 2017.

- Wohlleben P., Sekretne życie drzew, Otwarte, Kraków 2016

- Pakenham T., Remarkable Trees of the world, Weidenfield & Nicolson, London

- Borowski J., Latocha P., Zastosowanie roślin pnących i okrywowych, SGGW, Warszawa 2005

- Katalog roślin. Drzewa, krzewy, byliny, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2015

- Auge M. , Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN, Warszawa 2012.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

przyjęcie na studia I. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zaliczenie 1 sem. lub dopuszczenie do studiów na 2 sem

preliminary assumptions

student /-ka powinien /-na posiadać wyobraźnię przestrzenną, a także wiedzę z zakresu kompozycji i podstaw projektowania, chęć rozwijania swojej wiedzy i talentu przez studiowanie.

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

A1_K01

student /-ka wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność do myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo (PK_05)

A1_K03

student /-ka jest otwarty /-a na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych (PK_K08)

A1_K04
skills
descriptioncode

Łączy świadomie intuicją i ekspresję twórczą z umiejętnością kształtowania rozwiązań projektowych w konstruowaniu elementów krajobrazowych, także o  znaczeniu kulturowym

A1_U14

student /-ka stosuje w procesie projektowania zasady, cechy i wartości elementarne kompozycji architektonicznej, ujednolicając charakter opracowania (PK_U08)

A1_U19
knowledge
descriptioncode

Potrafi zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, podejmując zadania projektowe i realizacyjne

A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.2 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9360