ECTS Catalogue

Basics of architectural-urban design

Pedagogue: dr Hanna Klementowska

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kontrola obecności, ocena ciągła postępów w projektowaniu, aktywność na zajęciach, wykorzystanie wiedzy i informacji przekazanych podczas wykładu, w literaturze, na innych zajęciach na uczelni.
Ocena pracy semestralnej – plansze min. format A3 + opis(zapis całości opracowania na płycie CD), krótka prezentacja pracy semestralnej – ocena umiejętnego przekazania idei projektu w prezentacji.

subject description

Celem poznawczym ćwiczeń w semestrze zimowym jest praktyczne uświadomienie sobie procesu projektowego (na etapie koncepcji) oraz elementów składowych przestrzeni publicznej. Studenci otrzymują mapę dc informacyjnych (w formacie dwg i PDF) fragmentu miasta Gdańska, dla którego należy opracować ww elementy.
Cel kształcący – w czasie wykładu studenci poznają ograniczenia projektowania związane z przepisami, warunkami środowiskowymi, kontekstem historycznym, istniejącą infrastrukturą. Podczas zajęć zapoznają się też z przykładami spektakularnych rozwiązań, mając możliwość krytycznej oceny prezentowanych przestrzeni.
Cel praktyczny – studenci opracowują temat w niewielkich grupach (3 do 5 osób), aby wdrożyć się do projektowania w zespołach. Poznają, jakie niezbędne elementy wchodzą w skład opracowania.

Cel poznawczy – w semestrze letnim studenci opracowują temat – współczesny dom jednorodzinny wraz z otoczeniem.
Cel kształcący – jest to projekt indywidualny, w dowolnym klimacie oraz konfiguracji terenu (może być również obiekt mieszkalny na wodzie); jednak te założenia powinny mieć odniesienie w przedstawionych rozwiązaniach. Odpowiednio do tematu krótkie prezentacje i wykłady będą ilustrować problemy i zagadnienia, które należy uwzględnić w projekcie.
Wykonanie modelu projektowanej bryły wraz z otoczeniem.
Cel praktyczny – studenci w trakcie procesu projektowego poznają margines ograniczeń, ale i pole swobodnej wypowiedzi dla indywidualnych pomysłów

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe uzupełnione wykładami. Omówienie specyfiki zadanego miejsca poprzez obecność w terenie całej grupy. Wskazane są również indywidualne konfrontacje z terenem w trakcie opracowywania koncepcji.

Ćwiczenia projektowe uzupełnione wykładami. Uświadomienie studentom zależności efektu końcowego od przyjętych założeń i możliwości. Uświadomienie konsekwencji dokonanych wyborów. Możliwe zajęcia (nie więcej niż dwukrotnie) w terenie w celu wykazania konsekwencji przyjętych rozwiązań w czasie eksploatacji.

subject area coverage

1. Aranżacja przestrzeni jako wnętrza urbanistycznego według przyjętej idei, która ilustruje określoną koncepcję przestrzenną. Wstępem do projektowania jest materiał zdjęciowy, który obrazuje problemy wizualne, społeczne, eksploatacyjne, jakie istnieją w danej przestrzeni. Uświadomienie pojęcia trzech, a nawet czterech wymiarów (poprzez zmienność w czasie) opracowywanej przestrzeni. Rozwiązania rysunkowe i opisowe detali i elementów proponowanych w projekcie.
2. Przyjęcie wstępnych założeń do projektu – przyjęta minimalna ilość osób w rodzinie, ukształtowanie terenu, strefa klimatyczna. Uświadomienie studentom potrzeb użytkowników, kompleksowego opracowania przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej.

evaluation form credit with grading;
literature

1. Barrow John D. Wszechświat a sztuka, Warszawa 1998, ISBN: 83=7245-007-2
2. Gehl j. Życie między budynkami, Kraków 2009, ISBN: 978-83-9286619-0-3
3. Knothe J., Sztuka budowania, Kraków 2015, ISBN: 978-83-62376-92-6
4. Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996, ISBN: 83-7129-288-0
5. Lenartowicz J. Krzysztof, Słownik psychologii architektury, Kraków 2010, ISBN: 978-83-7242-525-6
6. Lorens P., Rewitalizacja miast, planowanie i realizacja, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-928905-3-9
7. Red. Lorens P. i Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-89649-29-4
8. Red. Lorens P. i Martyniuk-Pęczek J., Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Gdańsk 2009, ISBN: 978-83-89649-26-3
9. Losantos A,. Quartino D.S., Vranckx B., Krajobraz miejski, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-925890-0-6
10. Red. Niezabitowski A. i Żmudzińska-Nowak M., Nowa Architektura w kontekście kulturowym miasta, Gliwice 2006, ISBN: 83-915025-2-X
11. Pęczek G., Podejście topologiczne w architekturze na przełomie XX/XXI wieku, Gdańsk 2006, praca doktorska Politechnika Gdańska Wydz. Architektury

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

przyjęcie na I. semestr studiów I. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

preliminary assumptions

student /-ka powinien /-na posiadać podstawowe umiejętności rysunkowe oraz wyobraźnię przestrzenną.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- umiejętność przyjęcia wspólnej koncepcji opracowania i pracy w zespole projektowym – podział zadań dla osiągnięcia optymalnego efektu,

- umiejętność kompleksowego podejścia do opracowania – warunki „brzegowe”(przepisy i wymagania), wygoda użytkowania, estetyka i oryginalność rozwiązania w odniesieniu do środowiska, klimatu, sąsiedztwa.

skills
descriptioncode

– umiejętność korzystania ze źródeł: materiałów ogólnie dostępnych Urzędu Miasta Gdańska związanych z rozwojem miasta, materiałów archiwalnych, historycznych, literatury, które powinny być inspiracją dla przyjętych rozwiązań,

– znajomość rozwiązań ekologicznych, uniwersalność projektu z możliwością zmian w czasie.

knowledge
descriptioncode

– umiejętność estetycznego i logicznego podania swojej wizji rozwiązania tematu,

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.3 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9366