ECTS Catalogue

Photography and image edition

Pedagogue: mgr inż. Dariusz Dyr

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną na podstawie następujących kryteriów:

maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru

zaliczenie obu testów z części teoretycznej

zaliczenie w wyznaczonych terminach poszczególnych zadań praktycznych wydawanych przez cały semestr

Ustalenie oceny zaliczeniowej odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru oraz stopnia aktywności studenta podczas zajęć.

Na wysokość oceny wpływ będzie miała staranność i jakość wykonania oddanych prac.
Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

subject description

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta sprawnego posługiwania się aparatem cyfrowym oraz sprzętem oświetleniowym.
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fotografii cyfrowej oraz prawidłowym procesem projektowania zdjęć.
Dostarczenie wiedzy na temat zasad kompozycji oraz znaczenia światła i koloru w fotografii.

Położenie głównego nacisku na fotografię krajobrazu i architektury.

Zapoznanie z technikami wieloujęciowymi.

Nauczenie podstawowej postprodukcji skanów cyfrowych w programach graficznych.

 

Cel poznawczy:

Definiowanie podstawowych pojęć z zakresu fotografii cyfrowej.
Rozumienie podstawowych powiązań między pojęciami.
Rozpoznawanie podstawowych schematów oświetlenia studyjnego w fotografii produktowej i portretowej.
Projektowanie podstawowych ujęć fotograficznych.
Dobór właściwych środków technicznych i ustawień aparatu w celu osiągnięcia wcześniej zaplanowanego efektu na zdjęciu.

Formułowanie prawidłowych wniosków z wykonanych praktycznych zadań fotograficznych.

 

Cel kształcący:

Analiza i poprawne formułowanie prostych wniosków z zakresu oceniania zdjęć pod kątem ich kompozycji i histogramu.
Przeprowadzanie samodzielnych prób praktycznych poprawnego ustawiania oświetlenia studyjnego do danej sytuacji zdjęciowej.
Planowanie doboru środków technicznych i rekwizytów do właściwego zaprojektowania zdjęć fotografii produktu oraz zdjęć portretowych.

Samodzielne fotografowanie wnętrz oraz architektury zewnętrznej.
Łączenie wiedzy teoretycznej z realną sytuacją zaistniałą w praktyce.
Poprawne wykonywanie zdjęć pod względem technicznym i kompozycyjnym.
Rozwijanie zmysłu obserwacji i wyszukiwania ciekawego oświetlenia naturalnego.

 

Cel praktyczny:

Student potrafi samodzielnie tworzyć i realizować proste projekty fotograficzne.

Student umie tworzyć właściwe schematy oświetleniowe do danej sytuacji zdjęciowej w fotografii przedmiotowej i portretowej.

Praktycznie wykorzystuje wiedze teoretyczną do realizacji zadań praktycznych.

Rozumie podstawowe pojęcia fachowej terminologii fotograficznej.

Sprawnie posługuje się aparatem cyfrowym.

short subject description

Podstawowa wiedza o fotografii cyfrowej, nabycie podstawowych umiejętności w fotografii krajobrazowej oraz architektonicznej. Umiejętność pracy w oświetleniu zastanym i studyjnym. Podstawowa nauka fotografowania przedmiotów.

form of classes

Wykłady, ćwiczenia, praca w studiu fotograficznym, zajęcia plenerowe. Fotografowanie obiektów architektonicznych. Fotografowanie krajobrazu miejskiego i pozamiejskiego. Indywidualne korekty projektów fotograficznych na zadane tematy.

subject area coverage

I Zagadnienia techniczne dotyczące aparatów cyfrowych, obiektywów, akcesoriów
II Podstawy teorii fotografii cyfrowej
III Proces projektowania zdjęć
IV Fotografia krajobrazu
V Światło i kolor w fotografii
VI Kompozycja fotograficzna w praktyce
VII Fotografia architektury zewnętrznej oraz wnętrz
VIII Fotografia panoramiczna
IX Fotografia portretowa
X Podstawowe techniki fotografii wieloujęciowej, w tym HDR
XI Podstawy fotomontażu w CS
XII Podstawowa praktyczna obróbka skanów cyfrowych w CS

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

Tomasz J. Gałzka, Sztuka Fotografowania architektury. Ujęcia z dobrej perspektywy, Helion, Gliwice, 2012

Glyn Dewis, Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomontaż, Helion, Gliwice, 2015

David duChemin, Zdjęcie: Proces Tworzenia, Galaktyka, Łódź, 2013
Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii, Galaktyka, Łódź, 2009

 

Literatura uzupełniająca:

Michael Freeman, Okiem fotografa, Umysł fotografa, Wizja fotografa, National Geographic, Warszawa, 2008

David duChemin, Pracując nad kadrem, Galaktyka, Łódź, 2011

Harold Davis, Kompozycja zdjęć Kreatywna fotografia, Helion, Gliwice, 2010
Christopher Grey, Oświetlenie Portretowe w praktyce, Galaktyka, Łódź, 2009

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek architektura przestrzeni kulturowych.

preliminary assumptions

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek architektura przestrzeni kulturowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

W1-K01, W1-K04
skills
descriptioncode

Student potrafi tworzyć i realizować własne projekty fotograficzne świadomie wykorzystując swoją wiedzę, intuicję oraz wyobraźnię.

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin
w celu realizacji projektów fotograficznych.

W1-U01, W1-U09
knowledge
descriptioncode

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą projektowania zdjęć z zakresu fotografii przedmiotowej oraz portretowej.

Dobiera właściwe środki techniczne i ustawienia aparatu w celu osiągnięcia wcześniej zaplanowanego efektu na zdjęciu.

W1-W01, W1-W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.3 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9375