ECTS Catalogue

History of graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście końcowym. Test końcowy składa się z 15 terminów do wyjaśnienia oraz 40 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 55-53 bdb; 52-50 db plus; 49-45 db; 44-42 dst plus; 41- 38 dst, 37-0 ndst

subject description

Wykład porusza między innymi zagadnienia związane z celowością i przeznaczeniem grafiki projektowej prezentując rozmaite postawy twórcze artystów i projektantów. Studenci będą mogli zapoznać się z generalnymi koncepcjami i tendencjami grafiki użytkowej, jak również zrozumieć przyczyny zmian zachodzących na polu projektowania graficznego. Wykłady mają również pomóc w umacnianiu świadomości artystycznej i humanistycznej studentów, pobudzać ich do kreatywnego myślenia oraz prowokować do szukania odpowiedzi na pytania o sens własnej.

short subject description

Celem wykładu jest prezentacja historii grafiki projektowej ze szczególnym naciskiem na elementy mające szczególny wpływ na rozwój dzisiejszego projektowania oraz funkcjonowania warsztatu graficznego.

form of classes

Główną metodą prowadzenia zajęć będzie wykład składający się z następujących elementów:

-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych

-prezentacja multimedialna

-podsumowanie

subject area coverage

1. Początki grafiki projektowej (Rewolucja przemysłowa i pojawienie się kultury masowej; Ruch Arts & Crafts).

2. Art Nouveau: Nowy Styl dla Nowej Kultury.

3. Sachplakat w Niemczech; plakaty propagandowe podczas I Wojny Światowej; Ruch Dada.

4. Nowe kierunki w sztuce a projektowanie graficzne (Kubizm, The London Underground, Futuryzm, Puryzm, Art Deco).

5. Rewolucja we wzornictwie projektowym (De Stijl, rosyjskie plakaty propagandowe; rosyjski suprematyzm i konstruktywizm).

6. Bauhaus i Nowa Typografia

7. Amerykański modernizm i projektowanie podczas II wojny światowej

8. Triumf Stylu Międzynarodowego

9. Postmodernizm i powrót do ekspresji

10. Współczesne projektowanie graficzne

evaluation form egzamin; zaliczenie;
literature

Alan Bartram, Five Hundred Years of Book Design, New Haven, 2001.
Stephen J. Eskilson, Graphic Design. A history, 2012 (II ed.).
Linda C. Hults, An Introductory History, The Print in the Western World, 1996.
Robin Kinross, Modern Typography:An Essay in Critical History, London 1994.
Pat Kirkham (ed.), Women Designers in the USA, 1900-2000: Diversity and Difference, New Haven 2000.
George Marcus, Masters of Modern Design: A Critical Assessment, 2005.
Liz McQuiston, Barry Kitts, Graphic Design Source Book, London 1987.
Alice Twemlow, What is Graphic Design for? East Suddex, 2006.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczony semestr zimowy

preliminary assumptions

podstawowa znajomość historii sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K_K05, A1A_K04 K_K06, A1A_K04
skills
descriptioncode

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U15,A1A_U21, A1A_U22 K_U16, A1A_U23
knowledge
descriptioncode

posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik, twórców najwybitniejszych animacji

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K_W01, A1A_W10 K_W03, A1A_W10 K_W05, A1A_W10, A1A_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.4 (en)d 30 1 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9389