ECTS Catalogue

Conservation Protection

Pedagogue: dr inż. Marek Barański

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
  • obecność - w wymiarze przynajmniej 75% - i aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej),
  • realizacja przydzielonego zadania, stanowiącego element pracy grupowej i zakończonego publiczną prezentacją (70% oceny końcowej). Ocenie podlega wartość i kompletność zgromadzonych materiałów archiwalnych i źródłowych, charakter wykonanej dokumentacji fotograficznej i rysunkowej oraz poprawność w zakresie wykorzystania tych materiałów do wykonania poszczególnych analiz i wyciągnięcia wniosków. Zasadnicze znaczenie ma również sposób sformułowania i przedstawienia wytycznych konserwatorskich i projektowych, a także terminowe wykonanie pracy.
subject description

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką konserwatorską zespołów i obiektów architektonicznych w Polsce i za granicą. Tematyka ta dotyczy: historii działań konserwatorskich, pojęć i kryteriów wartościowania dziedzictwa kulturowego, a także zasad wytyczania i charakteru obszarów ochrony konserwatroskiej.
Studenci, pracując w grupach 3- lub 4-osobowych, zobowiązani są do przygotowania opracowania o charakterze studium historyczno-konserwatorskiego zadanego fragmentu miasta. Na opracowanie to składa się: część tekstowa, część graficzna oraz makieta. Pierwsza z wymienionych części obejmuje krótki (6000 – 8000 znaków) opis obszaru poddanego analizie oraz stosowne wnioski i wytyczne konserwatorskie. Część graficzna składa się z kolei z m.in.: analizy chronologii rozwoju przestrzennego obszaru, analizy zasobów środowiska kulturowego, charakterystykę i ocenę głównych elementów kompozycji, ocenę strukutry przestrzennej obszaru, waloryzację zasobu, strefy ochrony konserwatorskiej, obiekty i zespoły do bezwględnego zachowania oraz obiekty dysharmonizujące do likwidacji.
Powyższa praca powstaje na podstawie: wniosków i wytycznych właściwego konserwatora zabytków, materiałów archiwalnych, dostępnej literatury oraz informacji pozyskanych w trakcie prac inwentaryzacyjnych.

short subject description lack of data
form of classes
  • ćwiczenia i konsultacje związane z realizowaną pracą zaliczeniową (8 spotkań),
  • wykłady problematyczne ze wspomaganiem multimedialnym (5 spotkań),
  • wycieczki terenowe (2 spotkania).
subject area coverage

1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Podstawy prawne / Zadania i cele organizacji oraz instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, m.in.: Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), Międzynarodowy Komitet Konserwacji Dziedzictwa Przemysłowego (ICCIH) / UNESCO: zakres działania w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładach polskich i zagranicznych, m.in. Warszawa, Malbork, Toruń, a także Çatalhöyük (Turcja), Al Zubarah (Katar), Taos Pueblo (USA), Weimar i Dessau (Niemcy) oraz Brasilia (Brazylia).
2. ZARYS HISTORII DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH
Polska szkoła konserwacji / Współczesna myśl konserwatorska: Karta Ateńska 1931, Karta Ateńska 1933, Karta Wenecka 1964, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych 1987, Nowa Karta Ateńska 1998, Nowa Karta Ateńska 2003 / Analiza międzynarodowych wytycznych w odniesieniu do ochrony konserwatorskiej na podstawie realizacji polskich i zagranicznych
3. POJĘCIA I KRYTERIA WARTOŚCIOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Dziedzictwo kulturowe a zabytek / Dobro kultury współczesnej / Waloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego / Kryteria wyboru i oceny dóbr kultury współczesnej / Przykłady polskie i zagraniczne
4. DZIEDZICTWO KULTUROWE I TOŻSAMOŚĆ MIAST
Obszary ochrony / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / Kompetencje i zadania realizowane przez wojewódzkie i miejskie urzędy ochrony zabytków na przykładzie Gdańska / Współczesne zagrożenia dla tożsamości przestrzeni miejskiej / Zabytek na drodze rozwoju miast?
5. STUDIA HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Cel i zawartość studiów historyczno-konserwatorskich / Przykłady opracowań

evaluation form credit with grading;
literature

Borysewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 1985, ISBN: 83-213-3240-4
Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975, ISBN: brak
Kadłuczka A., Konserwacja zabytków architektury, t. 1, Rozwój doktryn i teorii, Kraków 2000, ISBN: 83-906814-2-0
Kadłuczka A., Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków 1999, ISBN: 83-7242-029-7
Krawczyk J. (red.), Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, Warszawa 2002
Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989, ISBN:
Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, 2 wydanie uzup., t. 1-2, Warszawa 1988, ISBN:
Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, ISBN: 83-7383-172-X
Szmygin B., Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawa jego ochrony, Wiadomości konserwatorskie Nr 44 (2015): 44-52,
Szmygin B. (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-934708-5-3
Dokumenty prawne i pokongresowe: Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, Karta Ateńska 1931, Karta Ateńska 1933, Karta Wenecka 1964, Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych 1987, Nowa Karta Ateńska 1998, Nowa Karta Ateńska 2003
a także czasopisma: Spotkania z zabytkami, Ochrona zabytków, Renowacje i zabytki.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

zaliczenie 2 roku studiów I. stopnia na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

preliminary assumptions

podstawowa wiedza z zakresu historii architektury i sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

student /-ka potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje (PK_K03)

A1_K02

student /-ka jest otwarty /-a na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych (PK_K08)

A1_K04

student /-ka posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami (PK_K08)

A1_K04
skills
descriptioncode

student /-ka posiada umiejętność koordynowania i analizy informacji z różnych dziedzin w celach projektowych (PK_U07)

A1_U19

student /-ka posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin (PK_U12)

A1_U18

student /-ka posiada umiejętność udziału w dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych tendencji artystycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacyjnych (PK_U14)

A1_U22, A1_U24
knowledge
descriptioncode

student /-ka rozróżnia epokowe wartości z zakresu historii sztuki, kultury i nauk humanistycznych (PK_W02)

A1_W10

student /-ka zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury, umożliwiający określenie stylistycznych cech epok i obiektów dla nich charakterystycznych (PK_W13)

A1_W11, A1_W12

student /-ka dobiera właściwe techniki i technologię projektową dotyczącą sztuki projektowania przestrzeni kulturowych, uwzględniając temat rewitalizacji i rewaloryzacji krajobrazu (PK_W16)

A1_W13


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.5 r 30 3 Exercises 30h
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9425