ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of intaglio printing

Pedagogue: prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Assistant(s): dr Dominik Włodarek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności i aktywności na zajęciach, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych. Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, kreatywność, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność na zajęciach.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedz i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne zastosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Studenci wybierając pracownię wklęsłodruku mają możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej.

short subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

form of classes

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas I roku studiów. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Założenia programowe umożliwiają indywidualny tok studiów. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

subject area coverage

Zakres tematów pozwalający na poznanie metod druku wklęsłego uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji ustalane są indywidualnie. Autorskie projekty w technice wklęsłodruku realizowane są w formie cyklu prac graficznych. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne, możliwość przedstawienia grafiki w formie instalacji. Realizacja pracy licencjackiej.

evaluation form credit with grading;
literature

"Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy" - ASP Poznań 2007
"Techniki Sztuk Graficznych" - Ales Kreica - WaiF Warszawa 1984
"Techniki Graficzne" - Jordi Catafal, Clara Pliva - ARKADY 2004
"Mistrzowie Grafiki Europejskiej" - Maciej Bóbr - Warszawa KAW 2000
"Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa" - Terisio Pignatti - ARKADY 2006
Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków
Katalogi Międzynarodowych Biennale/Triennale Grafiki
http://www.icondata.triennial.cracow.pl/

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Praktyka w ramach kierunku (3 tygodnie) do zaliczenia do końca studiów.

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie I roku studiów I stopnia. Pracownia z grupy technologii do wyboru. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku.

preliminary assumptions

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej.

K_K01

Student w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów.

K_K03

Student w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

K_K09
skills
descriptioncode

Posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami.

K_U03

Opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki.

K_U08

Opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi.

K_U09

Posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne.

K_U12
knowledge
descriptioncode

Posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych.

K_W06

Student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych.

K_W09

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

G_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.6 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9440