ECTS Catalogue

Artistic graphics-Studio of Linocut

Pedagogue: prof. dr hab. Janusz Akermann
Assistant(s): dr Aleksandra Prusinowska

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafki artystycznej, poznanie i praktyczne stosowanie technik druku wklęsłego oraz wypukłego, umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą grafcznych środków wyrazu w formie miniatur oraz grafki monumentalnej.  Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie graficznym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości druku. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

short subject description

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego lub wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego;

form of classes

Przedmiot realizujemy w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu. Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa.

subject area coverage

Autorskie projekty w technice linorytu lub technice mieszanej do realizacji w postaci spójnego cyklu grafik. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Wybrane zagadnienia z teorii grafiki współczesnej. Wybrane zagadnienia z techniki i technologii linorytu innych technik grficznych – sposoby ich łączenia Grafika w obszarze działań przestrzennych. Grafika w instalacji. Grafika eksperymentalna. Realizacja pracy dyplomowej.

evaluation form credit with grading;
literature

- Małgorzata Daszyńska – „Techniki graficzne powielane i odbijane” WSiP, Warszawa 1992 r. - „Grafika wczoraj i dziś”, Warszawa 1974 r. - Irena Jakimowicz – „Współczesna grafika polska”, Arkady, Warszawa 1975 r. - Andrzej Jurkiewicz – „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady - Jerzy Werner-„Technika i technologia sztuk graficznych”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 r. Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki, katalogi z wystaw grafiki współczesnej.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Praktyka w ramach kierunku (3 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

entry requirements
formal requirements

Pracownia z grupy technologii do wyboru. Grafika artystyczna - linoryt

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu; podstawy rysunku.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej, realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej, w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru, jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

A1A_K01, A1A_K02 A1A_K03, A1A_K04 A1A_K04
skills
descriptioncode

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami, potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone, sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną  oryginalną koncepcję artystyczną ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i świadomie łączyć techniki

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U17 A1A_U18 A1A_U19 A1A_U20 A1A_U21
knowledge
descriptioncode

posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych i animacyjnych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik, twórców najwybitniejszych animacji; zna dawne systemy sygnowania grafiki, zna sposoby produkcji filmów animowanych posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe) rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego, ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, oraz związanych z tworzeniem i upublicznianiem filmów animowanych

A1A_W10 A1A_W12 A1A_W13 A1A_W11 A1A_W14


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.6 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9449