ECTS Catalogue

Basics of Landscape Structures

Pedagogue: prof. dr hab. Andrzej Pniewski
Assistant(s): dr Rafał Setlak

Field Description
type of classes Design studio;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Semestr kończy się zaliczeniem z oceną Wartości ocen są zgodne z regulaminem studiów.Poszczególne ćwiczenia warsztatowe,debaty i kolokwia oceniane są jednostkowo i stanowią składową oceny końcowej.Nieusprawiedliwiona nieobecność oraz brak progresywnych postępów w opracowaniu zadań semestralnych będą stanowić powód do obniżenia oceny lub niezaliczenia semestru

 

subject description

Podstawy projektowania struktur krajobrazowych zawierają wizjonerski i romantyczny zarazem sposób tworzenia form i ich zestawień kompozycyjnych z krajobrazem.Proces powstania struktury może wiązać się z wybranym sposobem wartości konstrukcyjnych oraz funkcją realną lub wyimaginowaną .Dzieło projektowe może stanowić o sposobie użytkowania struktury przez określoną liczbę  osób lub stanowić formę niezależną od otoczenia i niefunkcjonalną.Wartość artystyczna projektowanego elementu lub jego świadome powielanie jest obiektem analizy i poszukiwań jego przydatności i atrakcyjności wizualnej.

short subject description

Proponowany sposób badania podstawowych możliwości oddziaływania detalu i struktury na  przestrzeń  otaczającą  umożliwia swobodną manipulację  kompozycyjną i zmienność widzenia./Strzemiński/

form of classes

W trakcie ćwiczeń powstają studia rysunkowe obranej formy płaskiej lub przestrzennej.Metodą imaginacji twórczej następuje jej transformacja .Zmienność kształtu może prowadzić do urealnienia i funkcji,następujących 

stopniowo,rozbudowujących wyobrażnię projektanta

 

 

subject area coverage

1.projekt struktury o określonej funkcji./zabawa,nauka,sport/

2.forma i struktura jako miejsce kultu

3.atrakcja przestrzenna /gadget,oświetlenie,emiter dżwięku lub zapachu/

4 struktura materiałowa /lustro,woda.głębia,wielkość/

evaluation form credit with grading;
literature

1.R Harrbison-Zbudowane ,niezbudowane i nie do zbudowania- Biblioteka Architekta-Murator 2000

2.Adrian Frutiger-Człowiek i jego znaki-Wydawnictwo Do Wydawnictwo Optima 2005

3 John Thackara - Na grzbiecie Fali-O projektowaniu w złożonym Swiecie-Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ,,Akademica"

4 Portal WWW. Landezine

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Praktyki w/g programu kierownictwa kierunku APK

entry requirements
formal requirements

Warunkiem studiowania Podstaw projektowania Struktur Krajobrazowych jest zaliczenie poprzedniego semastru z oceną pozytywną

preliminary assumptions

Student posługuje się rysunkiem odręcznym w szkicowej konstrukcji koncepcji.Potrafi wykorzystać zdobyte w trakcie studiów wiadomości techniki budowania opracowania projektu,posługując się zasobem informacji z materiałoznawstwa i technologii,Intensywnie rozwija zasób wiedzy ,posługując się literaturą Fachową i innymi ,dostępnymi żródłami innformacji.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia,nabywania wiedzy i umiejętności.

Wykorzystuje wyobrażnię,intuicję,emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami.

 

PK_K01-A1_K01 PK_K05-A1_K03 PK_K09-A1_K05
skills
descriptioncode

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobrażnię ,intuicję,emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

Posiada umiejętność koordynowania i analizy informacji z różnych dziedzin w celach projektowych

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami,w tym z wykorzystaniem cad,z dbałością o czytelność projektu

PK_U05-A1_U21 PK_U07-A1_U19 PK_U11-A1_U19
knowledge
descriptioncode

Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich,form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyżnie

Zna i rozumie zjawiska charakterystyczne dla kierunków w historii sztuki i kultury,z uwzględnieniem architektury i sztuk projektowych

Zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury,umożliwiający określenie stylistycznych cech epok i obiektów dla nich charakterystycznych

PK_W04-A1_W10 PK_W10-A1_W11 PK_W13-A1_W11


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.6 (en)d 60 14 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9453