ECTS Catalogue

Sculptural Forms

Pedagogue: dr Marta Hryc

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz realizacja wszystkich zadań semestralnych. Ocenie podlega efekt tej realizacji.

Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań:

- finalne opracowanie stylistyczne obiektu

- opracowanie dokumentacji przebiegu projektu i jego prezentacja (dostarczenie w formie cyfrowej materiałów ze wszystkich faz projektu – szkice, fotografie modeli, pliki .stl i in.)

Pod uwagę przy ocenie brany jest również aktywny udział w dyskusjach.

 


Ocena dostateczna / dostateczna +

- kompletność elementów wszystkich zadań

- klarowność prezentacji projektu

- terminowość

 


Ocena dobra / dobra +

oprócz powyższych wymagań również:

- ponadstandardowa jakość modeli

- oryginalność i wysoka estetyka prezentacji

- zaangażowanie w dyskusje podczas zajęć

 


Ocena bardzo dobra

oprócz powyższych wymagań również:

- samodzielność, dyscyplina pracy

 


Ocena celująca

oprócz powyższych wymagań również:

- umiejętność formułowania krytycznych pytań w zakresie estetyki, stylistyki i podejmowanie próby autorskiej odpowiedzi na nie

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

nabywanie wiedzy pozwalającej na podjęcie zaawansowanych studiów w architektury wnętrz


Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

rozwijanie umiejętności modelowania przestrzennego

rozwijanie umiejętności technik prezentacji

nabywanie umiejętności w zakresie digitalizacji modeli przestrzennych

rozwijanie umiejętności planowania pracy


Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

umiejętność krytycznej obserwacji procesów społeczno-kulturowych jako odpowiedzialnych za kształtowanie preferencji estetycznych wobec obiektów materialnych i ich dyskutowanie

short subject description

Trwający 2 semestry kurs poświęcony jest realizacji zadań mających na celu rozwijanie umiejętności wykorzystywania stylingu w projektowaniu, przy czym pojęcie stylingu rozumiane jest jako kontrolowanie całościowego wrażenia, jakie wywołuje przedmiot. Zaawansowane studium stylistyczne formy z jednej strony wymusza nieustanną obserwację procesów socjo-kulturowych jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych i ich krytyczną interpretację, a z drugiej pozwala zapoznać się z wybranymi technikami i materiałami oraz ocenić skutki ich używania w praktyce architekta wnętrz.

form of classes

Wykłady, indywidualne konsultacje, dyskusje w grupie, samodzielna praca studentów nad zagadnieniami o ustalonym zakresie (również między zajęciami)

subject area coverage

Stylistyka, modelowanie przestrzenne, zapoznanie z podstawowymi materiałami i technikami ich obróbki, zapoznanie z narzędziami CAD/CAM

evaluation form credit with grading;
literature

H.Vejlgaard, „Anatomia trendu”Wolters Kluwer 2012

D.Sudjic, „Język rzeczy”, Karakter 2013

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

wpisanie na listę studentów 1. roku Architektury Wnętrz (studia 1. stopnia)

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

AW-K05 Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów.

AW-K11 Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K05 AW-K11
skills
descriptioncode

AW-U02 Student potrafi wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych.

AW-U02
knowledge
descriptioncode

AW-W2 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn oraz kompozycji kolorystycznych.

AW – W14 Student zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W2 AW-W14


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.2 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9520