ECTS Catalogue

Presentation Techniques

Pedagogue: mgr Magdalena Czechowska

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność i zaangażowanie, zaliczenie przeglądów rysunkowych i ćwiczeń oraz jakość i kreatywność oddanych prac

subject description

Poszerzenie umiejętności świadomego doboru środków plastycznych w celu odwzorowania przestrzeni, tekstur, zjawisk i myśli projektowej w zależności od kontekstu
Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz łączenia tych technik
Zapoznanie z oprogramowaniem poszerzającym możliwości cyfrowego kształtowania i przetwarzania obrazu, nauka edycji grafiki bitmapowej i wektorowej
Zapoznanie z podstawami typografii, składu tekstu oraz umiejętnego zestawienia i komponowania tekstu z obrazem
Poszerzenie wiedzy z zakresu kompozycji oraz umiejętność doboru środków stylistycznych i elementów składowych plansz prezentujących rozwiązania projektowe

short subject description

Celem zajęć jest nauka posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz cyfrowymi, kompozycji plansz oraz wprowadzenie do typografii. Wiedza i warsztat zdobyte na zajęciach, mają wykształcić umiejętność swobodnego zapisu myśli projektowej oraz umiejętność poprawnej i ciekawej prezentacji projektu.

form of classes

Ćwiczenia, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje.

subject area coverage

Podstawy typografii.
Kompozycja obrazu i tekstu.
Edycja grafiki bitmapowej i wektorowej.

evaluation form credit with grading;
literature

F. Forssman, H. P. Willberg, Pierwsza pomoc w typografii

Ambrose Gavin, Harris Paul, Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Ingarden Roman, Studia z estetyki

Michał Suffczyński, Rysunek i akwarela. Sztuka komunikacji wizualnej

Neil Bingham, 100 lat rysunku architektonicznego

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie przewidziane.

entry requirements
formal requirements

Zaliczony z pozytywną oceną 3 semestr studiów na kierunku Architektura Wnętrz

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K11
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę.

AW-U01

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-U05
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-W07

Zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W14


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.4 r 45 4 Exercises 45h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9548