ECTS Catalogue

Proseminar 2

Pedagogue: dr hab. Jacek Dominiczak

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest: 1/ aktywne uczestnictwo w proseminariach, 2/ wypełnienie wszystkich zadań powierzonych przez prowadzącego w ramach proseminariów.
Ocenie podlegają zadania zlecone prze prowadzącego podczas zajęć, oraz ich jakość ich prezentacji.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studentów w zajęciach prowadzonych przez prowadzących poszczególne Pracownie (patrz pkt Forma/typ zajęć).

Kryteria oceny:
1/ Kreatywność proponowanych rozwiązań,
2/ Poprawność merytoryczna i warsztatowa proponowanych rozwiązań
3/ Jakość prezentacja wykonanego zadania / tematu:
3.1/ argumentacja w obronie stawianych tez,
3.2/ jakość wizualizacja prezentacji.

subject description

Zajęcia przygotowują do trybu pracy seminaryjnej na II stopniu studiów, bezpośrednio związanej z prowadzeniem badań w zakresie sztuki projektowania. .
Studentki i studenci uczą się określać i budować teorię i idee projektowe oraz podejmują pierwsze próby łączenia teorii i idei z projektem.
Zajęcia mają przygotować do zrozumienia istoty obowiązku świadomego poszukiwania oraz określania oryginalnych dróg projektowania dostosowanych do celów założonego przez autora projektu.
Kurs uświadamia konieczność odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego wybieramy jakąś konkretną, a nie inną drogę projektowania?” Czyli wymagane jest pogłębienie świadomości w projektowaniu.

Zajęcia polegają na:
1/
Prowadzący zajęcia podaje studentom temat proseminarium na pierwszych zajęciach.
2/
W kontekście realizacji powyżej wymienionego tematu studenci poznają zasady, sposoby prowadzenia badań związanych ze sztukami projektowymi w ramach dyscypliny sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki należącej do dziedziny sztuki, a także uczą się poszukiwać swojej indywidualnej drogi (sposobu/metody) rozumowania dotyczącego łączenia idei, teorii z praktyką projektowania.
4/
Studenci uczestniczą w dyskusji seminaryjnej ucząc się jej zasad.
6/
Ponadto studenci zobligowani są do wykonania prostych zadań etiud projektowych będących częścią programu zajęć.

 

 

short subject description lack of data
form of classes

1/ Spotkania seminaryjne.
2/ Szkice i etiudy projektowe w ramach temat seminaryjnego (szkice, modele robocze, notatki).
3/ Prezentacja na forum odpowiedzi na temat zadany w ramach proseminarium.
Studenci pracują w grupach bądź indywidualnie zależnie od wytycznych podanych przez prowadzącego zajęcia w temacie proseminarium.

subject area coverage

Zakres podejmowanych tematów ma inspirować do świadomego operowania ideą realizującą się w ramach dysponowania formą, materią, kolorem, światłem.

evaluation form credit with grading;
literature

Teksty źródłowe, z założenia, są pozyskiwane przez studentów stosowanie do każdego zadania pod kierunkiem prowadzących poszczególne sesje.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Ukończony IV sem. studiów na Kierunku Architektury Wnętrz

preliminary assumptions

Studenci przystępujący do kursu powinni mieć podstawową wiedzę na temat projektowania oraz znajomość technik projektowania wynikającą z programu dotychczasowych czterech semestrów studiów.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

AW-K07 / A1-K K03; K05
potrafi kontrolować własne zachowanie i przeciwdziałać lękom i stresom oraz potrafi sprostać warunkom związanym
z publicznymi wystąpieniami i prezentacjami.
AW-K08 / A1-K04
Posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, prawnych i etycznych aspektów
związanych z własną pracą.
AW-K09 / A1-K04
Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działania innych osób oraz do samooceny.

skills
descriptioncode

AW-U16 / A1-U19; U20
Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych
i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości.
AW-U17 / A1-U18
Posiada umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin
AW-U19 / A1-U22; U24
Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych
z wykorzystaniem różnych źródeł.

knowledge
descriptioncode

AW-W24 / A1-W15
Ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają
na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.5 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9593