ECTS Catalogue

Basics of sculpture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Targoński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Najistotniejszym kryterium oceny pracy studenta jest zaangażowanie w realizowane zadania.

Składowe oceny końcowej:

- wykonanie zadań - poziom wykonania, autorstwo wypowiedzi,

- obecność na zajęciach - sukcesywna analiza projektowa dotycząca zadanego tematu,

- aranżacja wystawy na koniec semestru - współudział, odpowiedzialność za wspólną prezentację.

 

subject description

Cel poznawczy:
Nabyte doświadczenia i umiejętności obok wymiernej korzyści wzbogacającej spektrum odniesień pozwalających na odbiór istniejących dzieł sztuki, przede wszystkim stanowią wystarczający potencjał dla stworzenia własnej - autorskiej wypowiedzi plastycznej.
Bardziej odpowiedzialne, dojrzalsze doświadczenia dotyczące zarówno procesu kreacji jak i percepcji dzieła pozwalają dalece pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.

Cel kształcący:
Charakter zajęć i tematy proponowanych zadań, zapoznają studentów z procesem analizy interpretacyjnej koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi. Proces ten realizowany w ścisłym powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów, wymaga zapoznania z technologiami i metodami obróbki.
Wzbogacony warsztat doświadczeń i umiejętności ma wpływ na skalę stosowanych środków ekspresji plastycznej.Nadto istotnym celem staje się świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych.

Cel praktyczny:
Bezpośrednie doświadczenia w obszarze kreacji artystycznej uświadamiają złożoność tego procesu.
Stanowią jednocześnie podstawę dla krytycznej oceny zjawisk kreowanych w tym obszarze.
Nadto wskazują na wagę i skuteczność komunikatów z obszaru działań artystycznych funkcjonujących w wymiarze społecznym, nie abstrahując od odpowiedzialnej postawy.

 

 

 

short subject description

Studenci są angażowani do wykonania dwóch zadań. Proponowane tematy- stawiane problemy, są szeroko omawiane. Wskazywane są również przykłady istniejących, pokrewnych wypowiedzi artystycznych.
W wypadku jednego z zadań kładziony jest nacisk na konieczność posłużenia się tradycyjnymi technikami rzeźbiarskimi. W wypadku drugiego zadania obszar doświadczeń z zakresu stosownych technik jest poszerzony o współczesne środki ekspresji.
Każde z zadań w toku omawiania wstępnych projektów, stopniowo staje się autonomicznym procesem twórczym każdego ze studentów, co umożliwia właściwą ocenę wiedzy i umiejętności jakimi dysponują uczestnicy zajęć.
Odpowiedzi na stawiane zadania są wynikiem komplementarnego procesu poczynając od szerokiej wstępnej analizy tematu, szeregu korek na poziomie idei jak i w procesie materiałowej realizacji, po sposób ekspozycji.

 

form of classes

Indywidualna praca z każdym studentem w formie dialogu. Prowadzenie korekt dotyczących realizowanego zadania.

subject area coverage

Od pytań o wartości ponadczasowe, po pytanie o miejsce człowieka we współczesnym świecie. Od archetypicznych odniesień kulturowych, po masowe wytwory kultury.

evaluation form credit with grading;
literature

Beuys Joseph „Teksty, komentarze, wywiady” Akademia Ruchu. Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa

Władysław Strzemiński „Teoria Widzenia” Wydawnictwo Literackie 1974

Tematyczne i monograficzne opracowania albumowe z zakresu rzeźby.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Proponowany program zajęć pozwala na uczestnictwo osobom, które do tej pory nie miały kontaktu z dziedziną rzeźba.

preliminary assumptions

Program zajęć pełni rolę wprowadzenia do dziedziny rzeźba. Proponowane zadania inicjują proces definiowania prostej wypowiedzi plastycznej. Ze szczególną uwagą poświęconą analizie elementów budujących przekaz ideowy.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02


Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K10
skills
descriptioncode


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U09 MJ_U11
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.1 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9595