ECTS Catalogue

History of art and culture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście końcowym. Test końcowy składa się z 15 terminów do wyjaśnienia oraz 40 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 110-100 bdb; 99-90 db plus; 89-85 db; 84-70 dst plus; 69- 60 dst, 59-0 ndst Semestr zimowy kończy się zaliczeniem, aby uzyskać zaliczenie student/ka musi zdać kolokwium pisemne składające się z 15 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest otrzymanie 30 na 60 punktów.

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student po ukończonych zajęciach powinien: Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach. Rozumieć dzieła sztuki w szerszym kontekście. Znać elementarną terminologię używaną historii sztuki Posiadać elementarną wiedzę na temat koncepcji artystycznych w sztuce nowożytnej Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student po ukończonym kursie powinien: Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w okresie nowożytnym z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi. Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach. Mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne) Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności. Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi jak i dawnymi formami wyrazu artystycznego, nowymi i dawnymi zjawiskami w sztuce

short subject description

Celem zajęć jest przedstawienie studentom bardzo kompleksowego obrazu świata sztuki nierzadko będącej na usługach religii, magii, polityki, czy innych ludzkich przedsięwzięć. Zajęcia mają służyć przede wszystkim poznaniu, a nie krytyce, tak aby student samodzielnie mógł ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu. Zajęcia mają przede wszystkim uzmysłowić studentowi, że sztuka jest częścią złożonej struktury, na którą składają się rozmaite wierzenia, obrzędy, idee polityczne, kodeksy moralne i społeczne etc., oraz, że jest to znakomity środek komunikacji, jakkolwiek nierzadko wykorzystywany w celach narzucania światu określonego porządku.

form of classes

wykład składający się z następujących elementów: -wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych -prezentacja multimedialna -podsumowanie -ewentualna dyskusja

subject area coverage

SEMESTR ZIMOWY 1. Początki sztuki 2. Wczesne cywilizacje 3. Sztuka i kultura egejska 4. Rozwój sztuki na różnych kontynentach 5. Sztuka Starożytnej Grecji 6. Sztuka Starożytnej Grecji C.D. 7. Sztuka i kultura Etrusków 8. Okres Hellenistyczny 9. Sztuka i kultura Starożytnego Rzymu 10. Sztuka Wczesnego Islamu 11. Chrześcijaństwo w wiekach Średnich 12. Sztuka romańska 13. Sztuka gotycka 14. Sztuka gotycka 15. Kolokwium podsumowujące

SEMESTR LETNI 1. Pierwsza połowa XV w sztuce i kulturze europejskiej: początki Renesansu włoskiego: architektura, malarstwo, rzeźba; nowy styl we Flandrii 2. Druga połowa XV wieku w sztuce i kulturze europejskiej: renesans włoski: architektura, malarstwo, rzeźba; malarstwo w Europe Północnej 3. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Reformacja i sztuka w Europie Północnej; Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu we Florencji i Rzymie 4. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu w Wenecji; Druga połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Manieryzm w architekturze, malarstwie, rzeźbie. 5. Pierwsza połowa XVII wieku w sztuce europejskiej: Początki Baroku w Rzymie, Architektura Baroku, 6. Malarstwo holenderskie XVII wieku, Barok w Anglii, Barok we Francji 7. Wiek XVIII w sztuce i kulturze europejskiej: Francuskie Rokoko 8. Neoklasycyzm 9. Od Romantyzmu do Realizmu 10. Od Impresjonizmu do Postimpresjonizmu 11. Sztuka w latach 1900-1919 12. Między wojnami światowymi 13.Od czasów powojennych do Postmodernizmu 14. Sztuka przełomu wieków XX/XXI

evaluation form credit with grading;
literature

Bibliografia obowiązkowa: D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013 Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005 Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002) Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008 Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976 Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991 Bibliografia dodatkowa: Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012 Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004. Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009. Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011 Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Podstawowa znajomość historii sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U 
Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U12 MJ_U13
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10


Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi A1_W12

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W05 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.1 r 30 2 L 30h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9669