ECTS Catalogue

Ergonomic design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa
Assistant(s): dr Tomasz Kwiatkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Weryfikacja realizacji programu przeprowadzana jest w trzech płaszczyznach: spełnienia warunków zaliczenia, oceny przeprowadzenia procesu projektowego i osiągniętego rezultatu oraz spełnienia zakładanych efektów kształcenia.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji, w terminach wskazanych w harmonogramie pracy, wyników realizacji wskazanych etapów procesu projektowego, zaprezentowanie rozwiązania zadania projektowego i poddanie rozwiązania dyskusji oraz złożenie wymaganej dokumentacji.
Ocenie podlega zarówno realizacja poszczególnych etapów w aspekcie ich poprawności jak i rozwiązania zadania w aspekcie zdefiniowanych w trakcie realizacji procesu projektowego kryteriów. Kryteria oceny. Ocena niedostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się licznymi, niedającymi się poprawić, błędami. Ocena dostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się błędami, które można poprawić. Ocena dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się nielicznymi błędami łatwo dającymi się poprawić. Ocena bardzo dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie bez liczących się błędów. Ocena celująca – spełnienie warunku oceny bardzo dobrej oraz szczególne, wykraczające poza postawione wymagania, zrealizowanie zadania projektowego.
Realizacja procesu projektowego podporządkowana jest osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. Ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W2-U02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie poprawnie zdefiniować problem projektowy, którego rozwiązanie jest przedmiotem realizacji postawionego zadania projektowego. W2-U05 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zdefiniować system założeń warunkujących rozwiązanie postawionego problemu projektowego. W2-W02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie przeprowadzić wymagany programem proces projektowy. W2-K02 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zrealizować zakładany program pracowni w danym semestrze.

subject description

Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji projektowych na podstawie analizy układu człowiek – obiekt, prostych badań ergonomicznych oraz danych antropometrycznych. Cele poznawcze: poznanie źródeł danych antropometrycznych, poznanie podstawowych technik przeprowadzania eksperymentów ergonomicznych. Cele kształcące: umiejętność przeprowadzenie analiz funkcjonalnych układu człowiek – obiekt, umiejętność przeprowadzania prostych badań ergonomicznych. Cel praktyczny: umiejętność praktycznego wykorzystania wyników badań i analiz z zakresu ergonomii w realizacji procesu projektowego

short subject description lack of data
form of classes

Zajęcia ogniskują się wokół postawionych zadań projektowych. Bez względu na zakładane efekty kształcenia realizowany jest kompletny proces projektowy zakończony prezentacją propozycji rozwiązania. Zadania projektowe realizowane są przez studentów samodzielnie zgodnie z narzuconym harmonogramem opartym na schemacie modelu realizacji procesu projektowego. Wyniki realizacji każdego etapu procesu projektowego poddawane są dyskusji w grupie studentów biorących udział w zajęciach. Każdy student, dwa razy w semestrze prezentuje recenzję pracy losowo wybranej osoby z grupy realizującej to samo zadanie projektowe. Zajęcia uzupełnione są prezentacjami i wykładami związanymi z aktualnie realizowanym zadaniem projektowym.

subject area coverage

W trakcie semestru realizowane jest jedno zadanie projektowe składające się z szeregu ćwiczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu projektowego. Tematem zadania projektowego jest studium małej przestrzeni na przykładzie określonego programu funkcjonalnego realizowanego w zadanej lub jak najmniejszej przestrzeni.

evaluation form credit with grading;
literature

Diffrient Niels, Alvin R. Tilley, Joan C. Bardagjy, „Humanscale 1/2/3”, The MIT Pres, Massachusetts Institute of Technology, Massachusett, Cambridge 1990
Gedliczka Adam, „Atlas miar człowieka”, Ciop, 2001
Norman A. Donald,”The Design of Everyday Things”, Basic Books, New York 2002
Pawłowski Andrzej, „Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów”, Biblioteka wzornictwa 6/1987 IWP, Warszawa 1987
Tytyk Edwin, „Projektowanie ergonomiczne”,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001
Kompletny spis literatury na stronie: http://pracownie.asp.gda.pl/3pw/?bibliografia

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

Brak innych, niż te wynikające z organizacji toku studiów na kierunku.

preliminary assumptions

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki projektowania oraz podstawowe umiejętności dotyczące wykorzystania różnych modeli, jako medium operacyjnego w realizacji procesu projektowego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

W2-K02 (odniesiony do A2-K01)
skills
descriptioncode

Student potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych.

W2-U02 (odniesiony do A2-U12)

Posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-U05 (odniesiony do A2-U16)
knowledge
descriptioncode

Student posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych.

W2-W02 (odniesiony do A2-W08)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.1 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9701