ECTS Catalogue

Serial Furniture Design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki
Assistant(s): dr Anna Wachowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Oceny będące potwierdzeniem poziomu pracy i odzwierciedleniem osiągniętej pozycji; są efektem metodycznej pracy zakończonej projektem zrealizowanym w terminie. Wysokość oceny jest miernikiem jakości pracy w ocenie wszystkich uczestników kursu i prowadzących pracownię, wyrażonej podczas przeprowadzonej dyskusji i wspólnie uzgodnionych.
Podstawowym kryterium oceny dotyczącym trybu pracy są:
 Logika idei rozwiązania.
 Metodyczne dochodzenie do rozwiązania.
 Kreatywność - mnogość koncepcji.
 Innowacyjność.
 Spełnienie postawionych na wstępie kryteriów użytkowych i estetycznych.
 Udokumentowane postępy w dochodzeniu do rozwiązania.
Zaprezentowanie rozwiązania według poniższych warunków:
I indywidualnie wykonany model funkcjonalny / prototyp.
II indywidualnie wykonana dokumentacja ilustrująca: proces dochodzenia do rozwiązania (szkice), fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne, wizualizacje), fotografie ostatecznego rozwiązania), zwięzły opis rozwiązania. Dokumentacja przygotowana na płycie CD w rozdzielczości do druku, format planszy 50x150 cm w układzie pionowym
III przedstawienie w formie prezentacji: definiującej ideę rozwiązania, opisującej walory ostatecznego rozwiązania; określającej inspiracje dla formy obiektu; ilustrującej wyniki analizy funkcjonalno-użytkowej i ich wpływ na końcowe rozwiązanie; wyjaśniającej istotę decyzji konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych.

 

subject description

Ukształtowanie krytycznego stosunku wobec przedmiotów bezpośredniego otoczenia. Poszukiwanie i definiowanie problemów projektowych rozumianych jako reakcja na dostrzegane w wyodrębnionym zakresie, mankamenty i niedostatki użytkowe, estetyczne i znaczeniowe. Wykształcenie badawczej postawy w pracy projektowej. Budowanie wiedzy z zakresu meblarstwa i wykorzystywanie jej w definiowaniu systemu założeń. Przeprowadzanie testów i badań proponowanych rozwiązań z udziałem podmiotów i interesariuszy zewnętrznych w celu wypracowania metod współpracy zespołów interdyscyplinarnych.
Zadaniem przedmiotu jest wypracowanie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji projektowych na podstawie analizy relacji zachodzących pomiędzy meblem a użytkownikiem budujących komfort fizyczny i psychiczny. Racjonalne a emocjonalne - rozważenie tych kwestii jest pretekstem do dyskusji prowadzonej na zajęciach w kontekście realizowanych przez studentów projektów własnych. Wplatanie w tradycyjne techniki meblarskie innowacyjnych technologii, poszukiwanie inspiracji w obszarach nie stanowiących tradycyjnego zaplecza przemysłu meblarskiego. Poszukiwanie relacji pomiędzy autorską wizją projektu mebla a jego seryjną realizacją, w kontekście personalizacji wynikającej z różnic fizycznych i upodobań odbiorcy. Poszukiwanie języka pozwalającego na indywidualizację własnej propozycji projektowej przy jednoczesnym osadzeniu jej w przewidywanych trendach rozwojowych.

Cel poznawczy:
przygotowanie do zaawansowania wiedzy na wyższym poziomie kształcenia w dyscyplinie sztuk projektowych:
Refleksja nad użytecznością pozwalająca na wielopłaszczyznowe badania potrzeb odbiorców oraz na analizę cech antropometrycznych i studia ergonomiczne korzystania z mebla.
Rozważania nad różnicami zachowań wynikających z osobistych preferencji a także w zależności od wieku, pochodzenia czy przynależności kulturowej.
Ćwiczenie metod obserwacji otoczenia, odnajdywanie i formułowanie problemów projektowych rozumianych jako preteksty do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz budowaniu wrażliwości na potrzeby uwikłanego w codzienność człowieka.
Cel kształcący:
Celem poznawczym realizowanego kursu jest przekazanie wiedzy o relacjach zachodzących pomiędzy przemysłowymi sposobami wytwarzania mebli a teoretycznymi założeniami produkcyjnymi definiowanymi w fazie projektowej. Przekazanie wiedzy o praktycznym zastosowaniu materiałów i technologii stosowanych w produkcji meblarskiej.
Przybliżenie zasady samodzielnego zdobywania wiedzy niezbędnej do realizacji zadania oraz informacji inspirujących do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
Syntetyzowanie wyników pracy w ostatecznym rozwiązaniu respektującym zasady kompozycji, cechy normatywne i etykę zawodową zgodną z regułą „projektowania uniwersalnego”.
Cel praktyczny:
Celem kursu jest wykształcenie umiejętności tworzenia nowych koncepcji mebli w oparciu o świadome wykorzystanie własnych przemyśleń oraz wzorce zaczerpnięte z tradycji meblarskiej.
Wykształcenie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków ze zrealizowanych projektów, służącej kształtowaniu sposobu myślenia, w którym odrzuca się gotowe schematy i wzorce.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami i prezentacjami. Grupowe dyskusje problemowe. Zespołowa praca w formie warsztatowej połączona z pracami modelowymi. Konsultacje.

subject area coverage

" OBIEKT” - REINTERPRETACJA
Tematy wprowadzające podstawowe metody badawcze.
Reinterpretacja jako pretekst projektowy;
Analogia jako metoda pobudzająca kreatywność i metoda inspirująca poszukiwania idei projektowej;
Ideogram jako forma pierwszego zapisu graficznego przeczucia projektowego;
Eksperymenty w obszarze techniki, technologii i materiałów jako bodźce pobudzające myślenie strukturalne, konstrukcyjne i mechaniczne;
Projektowanie struktur o znacznym stopniu skomplikowania o określonym przeznaczeniu, osadzonych w historii meblarstwa i współczesnym kontekście. Takie zadanie zobowiązuje do refleksji nad istotą mebla jako atrybutu codzienności. Konieczność zrealizowania prototypu mobilizuje do podejmowania prób modelowych, wnikania w konstrukcję i technologię wytwarzania.
Projekty mebli powstające w pracowni są pretekstem do ujawniania bezpośrednich cech użytkowych, czyli przydatności do konkretnych zastosowań oraz cech pośrednich nadających znaczenia symboliczne: osobom, zjawiskom i sytuacjom.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obowiązkowa:
PROJEKTOWANIE MEBLI: / Jerzy Smardzewski- Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2008
PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNE / Tytyk Edwin, ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:
ANTYKI : leksykon mebli / red. Domenico Piva; tł. z wł. Ewa Morka, Anna Wieczorek-Niebielska. - Wyd. 2. - Warszawa : Muza, 2003
ANTYKI : spojrzenie z bliska / Judith Miller; tł. z ang. Krystyna Kamińska [et al.]. - Warszawa : Wiedza i Życie, cop. 2001
ANTYKI : stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary... / Paul Davidson [et al.]; tł. z ang. Monika Dolińska, Bożena Mierzejewska; il. Andrew Green. - Warszawa : Arkady
DOM. Krótka historia idei / Witold Rybczyński; tł. Krystyna Husarska - Gdańsk - Warszawa: Wydawnictwo Marabut, 1996
MEBLE jako przedmioty użytkowe i zabytki : u podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych / Janusz Krawczyk. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
MEBLE stylowe. - dodr Meble stylowe. T. 1 / koncepcja książki Francisco Asensio; rys. Carlos Anzar; fot. Jacques Rutten; tł. z ang. Magdalena Iwińska [et al.]. - Warszawa : Arkady, 2004.
MEBLE stylowe. - dodr Meble stylowe. T. 2 / koncepcja książki Francisco Asensio; rys. Carlos Anzar; fot. Jacques Rutten; tł. z ang. Magdalena Iwińska [et al.]. - Warszawa : Arkady, 2004
Polecane linki:
Magazyny:
http://www.archivolta.com.pl ; http://www.architekturaibiznes.com.pl, www.dezeen.com,
www.mocoloco.com, www.designboom.com; http://www.pritzkerprize.com , http://www.wallpaper.com ,
www.designaddict.com; www.thisispaper.com, http://shop.detali.de , http://www.detali.de ,
http://www.domusweb.it/en/ , http://www.vitra.com , http://zsah.blox.pl ,
http://www.internimagazine.it ,http://www.design-report.de , http://www.id-mag.com ,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Ukończony kurs 6 semestru na kierunku Wzornictwo 1 stopnia

preliminary assumptions

Podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.
Znajomość graficznych programów komputerowych.
Podstawowe techniczne umiejętności warsztatowe.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

KOD: W2-K02
OPIS: jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;

skills
descriptioncode

KOD: W2-U03
OPIS: potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje;.

KOD: W2-U06
OPIS: posiada umiejętność przeprowadzania badań i eksperymentów formalnych, technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników, w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych;

knowledge
descriptioncode

KOD: W2-W01
OPIS: posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektanta w procesie powstawania produktu;

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.1 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9704