ECTS Catalogue

Anthropological laboratory

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość 4 zadań (prezentowanych publicznie), terminowość ich wykonania, aktywny udział w zajęciach oraz obecność (każdemu przysługują dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Wykonanie przez studenta/studentkę zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Skończone zadania będą prezentowane publiczne, co wymaga przygotowania efektownego materiału audio-wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

subject description

Przedmiot prezentuje metody i techniki badań antropologicznych oraz omawia możliwe sposoby ich użycia przez projektanta/projektantkę dla uzyskania nowych danych przydatnych w dalszym procesie projektowym. Zajęcia posiadają charakter teoretyczno-praktyczny i są prowadzone w formie wykładu oraz warsztatu.
Tematyka wykładów dotyczy wybranych narzędzi i procedur antropologicznego warsztatu badawczego, takich jak budowa kwestionariusza, sposoby przeprowadzania wywiadu, prowadzenia obserwacji w terenie, sporządzania notatki badawczej oraz zbierania materiału źródłowego w formie wizualnej i dźwiękowej. Zajęcia służą poszerzeniu aparatu pojęciowego nauk projektowych, i wyłonieniu kategorii badawczych, używanych w „terenie”.
Część praktyczna zajęć ma formę warsztatu, którego celem jest wykonanie wstępnej analizy określonego przedmiotu badań za pomocą obserwacji terenowej oraz zebranie materiału źródłowego w formie wizualnej i dźwiękowej, a następnie wykonanie projektu kwestionariusza oraz przeprowadzenie krótkich wywiadów-rozmów z respondentami. Efekty pracy części warsztatowej będą przedstawione w formie publicznej prezentacji na zakończenie kursu.
1. Cel poznawczy: Studenci uzyskują podstawową wiedze na temat pracy metodą antropologiczną, w tym prowadzenia obserwacji, projektowania kwestionariusza, przeprowadzenia wywiadów-rozmów oraz porządkowania i analizy zebranych danych. Studenci poznają etyczną oraz psychiczną stronę pracy z klientem – późniejszym potencjalnym użytkownikiem ich projektów.
2. Cel kształcący: Uwrażliwienie na kontakt z drugą osobą poprzez obserwację, słuchanie, rozmowę ukierunkowaną na badane zagadnienie oraz realne doświadczanie zróżnicowania pragnień i potrzeb ludzi. Ukazanie szerokiego kontekstu wypowiedzi oraz współistnienia stanowisk opozycyjnych – zarówno w przeprowadzonych wywiadach, jak i w studiowanych tekstach. Inspirowanie do stałego samokształcenia poprzez lekturę tekstów profesjonalnych.
3. Cel praktyczny: Przeprowadzenie obserwacji terenowej wraz z tworzeniem notatek badawczych, sporządzanie dokumentacji audio-wizualnej, projektowanie i przeprowadzanie wywiadów, porządkowanie oraz analiza zebranych nowych danych do dalszych faz projektowych.

short subject description lack of data
form of classes

wykład z prezentacją multimedialną, warsztat praktyczny realizowany w terenie

subject area coverage

badania terenowe, antropologia wizualna, antropologia dźwięku, obserwacja uczestnicząca, obserwacja nieuczestnicząca, notatka badawcza, kwestionariusz, wywiad, analiza zebranego materiału źródłowego

evaluation form credit with grading;
literature

A. Barnard; Antropologia, PIW, Warszawa 2006.

M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (red.); Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.

N. Denzin, Y. Lincoln (red.); Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

P. Dębowski, J. Mroczyk; Widzieć/Wiedzieć. Karakter, Kraków 2011.

M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.); Badania wizualne w działaniu, Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

M. Krajewski (red.); Nie-widzialne miasto, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

M. Krajewski; POPamiętane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006. BB

M. Krajewski; Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów, Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

M. Merleau-Ponty; Fenomenologia percepcji, Aletheia, Warszawa 2001.

B. Olsen; W obronie rzeczy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.

J. Pallasmaa; Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012.

R. Shusterman; Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Universitas, Kraków 2010.

D. Sudjic; Język rzeczy, Karakter, Kraków 2013.

R. Sulima, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

A. Szydłowska; Miliard rzeczy dookoła, Karakter, Kraków 2013.

B. Walczak; Antropolog jako Inny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczone poprzednie semestry

preliminary assumptions

umiejętność czytania w języku angielskim

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zna rolę jaką w tym procesie odgrywa samokształcenie przez czytanie tekstów profesjonalnych. 

W2-K01
skills
descriptioncode

Jest zdolny/zdolna do syntezowania i interpretowania informacji z różnych dziedzin dotyczących szeroko rozumianej kultury współczesnej – tworząc sobie własną bazę do dalszej pracy projektowej (przećwiczył/przećwiczyła zastosowanie w praktyce narzędzi i technik badawczych, charakterystycznych dla antropologii kulturowej, takich jak obserwacja terenowa, wywiad antropologiczny czy analiza audio-wizualna rzeczy). 

Opracował/opracowała i przeprowadził/przeprowadziła przy użyciu technik multimedialnych publiczne prezentacje zrealizowanych zadań semestralnych. 

W2-U05, W2-U10
knowledge
descriptioncode

Ma świadomość szerokiego kontekstu kulturowego i społecznego w jakim współcześnie działa człowiek oraz zna interdyscyplinarną perspektywę w jakiej funkcjonują sztuki projektowe. 

Posiada wiedzę o teoretycznych i kulturowych kontekstach procesu projektowania. 

W2-W06, W2-W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9713