ECTS Catalogue

Visual communication

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Jacek Miler
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, uczestniczenie w korektach zbiorowych i indywidualnych, umiejętność trafnego, kreatywnego rozwiązania realizowanego problemu projektowego, jakość i forma prezentacji końcowej projektu.
The basis of assessment is the presence in the classroom, participate in individual and group adjustments, ability to accurate, creative solutions implemented a design problem, the quality and form of presentation of the final project.

subject description

- studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą komunikacją wizualną poprzez opanowanie
wiedzy na temat zagadnień typograficznych.
- nauka posługiwania się narzędziami projektowymi niezbędnymi do stworzenia systemu komunikacji wizualnej dla dowolnej
organizacji, wydarzenia: znaku graficznego,logotypu, nośników komunikacji - małej architektury, grafiki opakowania etc.
- nauka zagadnień związanych z aspektami psychologii i optyki widzenia
- posługiwania się językiem animacji w typografii
- posługiwanie się terminologią fachową w zakresie Corporate Identity
- Students become familiar with the basic issues related to the wider visual communications by mastering
knowledge about typographic issues.
- Learning to use the design tools needed to create a system of visual communication for any
organization of events: the graphic, logo, media communication - landscape architecture, graphics, packaging, etc..
- The study of issues related to aspects of the psychology of vision and optics
- The use of language in typography animation
- Using the terminology of expertise in the field of Corporate Identity

short subject description

zadania poświęcone projektowaniu elementów komunikacji wizualnej
Subject is based on elements of visual communication

form of classes

wykład z prezentacją multimedialną, analiza stanu istniejącego, projekt koncepcyjny, zajęcia projektowe, symulacje aspektów projektowych, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa, Projekty oparte o realia dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z uczelnią.
lecture with multimedia presentations, analysis of the existing situation, conceptual design, design lectures, simulation aspects of the project, group consultations, discussion problematic, Projects based on the realities of the external entities cooperating with the university.

subject area coverage

identyfikacja wizualna, projektowanie graficzne, Logotyp, marka, typografia, grafika użytkowa, re branding, techniki graficzne, projektowanie wizerunku, projekt opakowania, infografika.
corporate identity, graphic design, Logotype, brand, typography, graphic design, re branding, graphic techniques, image design, packaging design, infographics.

evaluation form credit with grading;
literature

J. Tschichold: Nowa typografia, Wydawnictwo Recto verso Łódź 2011
A.Frutiger: Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo D2d.pl, Kraków 2010
E. T. Hall: Ukryty wymiar, Wydawnictwo Muza, 1997
Q. Newark: Design i grafika dzisiaj Wydawnictwo ABE, 2006
A. Twemlow: Czemu służy grafika użytkowa, Wydawnictwo ABE, 2006
R. Brinhurst: Elementarz stylu w typografii, Wydawnictwo Design Plus, Kraków 2007
D. Bernstein : Bilboard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
P.H. Lindsay D.A. Norman :Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984
H.P. Wilberg, F. Forssman: Pierwsza pomoc w typografii, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2006
T. Szanto: Pismo i styl, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1986
E. Stopa-Pielesz: Corporate design, Wydawnictwo Profesjonalna Szkoła Biznesu , 2002
W. Ollins: O marce, Wydawnictwo: Instytut Marki Polskiej, 2004
A. Nikodemska Wołowik, M Wołowik, Tadeusz P. Górski,: Nie tylko logotyp: Branta 2004

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

w semestrze 2. zaliczenie semestru 1.
to get credits from previous semester, to be fluent in polish
Semester 2 Semester 1 credit

preliminary assumptions

Nie dotyczy

learning outcomes
social competences
descriptioncode

W2-K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób A2-K01
W2-K01 understands the need for life-long learning, knows how to inspire and organise the learning process for others A2-K01

W2-K02 jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2-K02
W2-K02 can integrate his/her acquired knowledge and experience and is capable of undertaking new and complex measures in an organised way, also in conditions of limited access to the necessary information A2-U19

 

 

skills
descriptioncode

W2-U01 cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych A2-U11
W2-U01 has a mature artistic demeanour, enabling him/her to deliver original design and art concepts A2-U11

W2-U03 potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencjeA2-U13A2-U14
W2-U03 knows how to independently take and substantiate design decisions which impact the form of the solution and can foresee their consequences A2-U13 A2-U14

W2-U04 potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej), w celu osiągnięcia zamierzonego efektu A2-U17
W2-U04 knows how to purposefully and independently execute design and art projects combining the use of imagination, intuition, emotions and rational (functional, technological, semantic, social, cultural and economic) analysis in order to achieve the desired result A2-U17

W2-U05
posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych A2-U16
W2-U05 has the ability to synthesize and integrate knowledge from various fields in order to build a theoretical framework for design projects in selected areas of the design arts A2-U16

W2-U06 posiada umiejętność przeprowadzania badań i eksperymentów formalnych, technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych
A2-U16
W2-U06 has the ability to conduct formal, technological and ergonomic research and experiments and analyse their results in order to develop and verify design decisions in selected areas of the design arts A2-U16

W2-U07
posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań A2-U16
W2-U07 has the ability to build a skill set necessary for the execution of complex design projects and the ability to constantly develop it and adapt it to changing needs, circumstances and challenges A2-U16

W2-U08 zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin, potrafi kierować pracami zespołu realizującego prace projektowe A2-U15
W2-U08 has acquired the ability to work in a team and to communicate with experts in other fields, knows how to direct the work of a group executing design projects A2-U15

W2-U09
posiada umiejętność opracowywania rozbudowanych prac pisemnych i ustnych wystąpień, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych z obszarem sztuk projektowych A2-U18
W2-U09 has the ability to develop elaborate papers and oral presentations concerning detailed issues related to the design arts
A2-U18

W2-U10 posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny i ze zrozumieniem swojej
opiniotwórczej roli A2-U18 A2-U20
W2-U10 has the ability to publicly present his/her completed design projects using audio-visual techniques and to subject their results to discussion in a responsible way and with an understanding of his/her opinion-forming role A2-U18 A2-U20

 

knowledge
descriptioncode

W2-W01posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektanta w procesie powstawania produktu A2-W08
W2-W01possesses knowledge of design methodology, understands the notion and the conditions of the design process, knows the designer’s role in the product development process A2-W08

W2-W02 posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranychobszarach sztuk projektowych A2-W08
W2-W02 possesses knowledge concerning the execution of design projects in selected areas of the design arts A2-W08

W2-W03 posiada wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych A2-W08
W2-W03 possesses knowledge concerning design editing methods and modelling techniques used in the execution and documenting of design projects A2-W08

W2-W05 wykazuje się znajomością kierunków i trendów sztuk projektowych oraz ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia A2-W09
W2-W05 shows a knowledge of directions and trends in design art and their relationship with other areas of contemporary life
A2-W09

W2-W08zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei A2-W12
W2-W08 knows and understands the limitations of manufacturing technology and the designer’s responsibility and, while understanding these limitations, knows how to be creative and maintain the independence of his/her ideas A2-W12

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9724