ECTS Catalogue

Industrial Product Design

Pedagogue: prof. dr hab. Marek Adamczewski
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Porównawcza ocena prezentacji projektów w relacji do podanych kryteriów dla każdego zadania.

subject description

Celem dydaktycznym kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego i w zespołach interdyscyplinarnych projektowania przedmiotów i struktur, rozumianych jako produkty (produkowanych seryjnie, dostępnych na rynkach, będących elementem działań marketingowych). Założeniem programowym kursu jest spełnienie trzech podstawowych postulatów:
- stymulowanie rozwoju osobowości twórczej studenta
- przygotowanie do wykonywania zawodu (kształcenie technik projektowych, przygotowanie do pracy w zespole)
- przekazanie wiedzy niezbędnej w późniejszej samodzielnej pracy projektowej.
• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
wiedza dotyczącą metodyki projektowania, roli projektanta w zespole, o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych. Znajomość i rozumienie ograniczeń projektowych, odpowiedzialności projektanta.

• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Dojrzała postawa twórcza, umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów projektowych, umiejętność syntetyzowania wiedzy z różnych dziedzin, umiejętność kierowania zespołem projektowym.

· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
samodzielnie podejmowanie i zorganizowanie pracy projektowej, kierowanie zespołem realizującym powierzone zadanie, krytyczna analiza i interpretacja informacji, formułowanie krytycznej argumentacji oraz rzeczowych sądów własnych.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe połączone z prezentacjami efektów, modelowanie, wspólne dyskusje o realizowanych zadaniach

subject area coverage

Programowym hasłem kursu jest stwierdzenie „nie produkt, lecz człowiek jest celem”. Podporządkowane mu są wszystkie działania. Proponujemy model wzornictwa głęboko humanistycznego, tworzącego przede wszystkim nowe wartości, a nie tylko nowe przedmioty. Kurs zwraca uwagę na odpowiedzialność działań projektowych, uwzględniając zarówno determinujący w tym zawodzie czynnik czasu, jak i konieczność radzenia sobie z problemami, oraz optymalizację działań projektanta, poprzez wyważenie wzajemnych relacji formy, funkcji i technologii – z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

evaluation form credit with grading;
literature

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, ASP, Kraków 1995.
Morris R., Projektowanie produktu PWN Warszawa 2009
Kathryn Best, Design Management, PWN Warszawa 2009
Bochińska B., Ginalski J., Mamica Ł., Wojciechowska A., DM Zarządzanie wzornictwem IWP Warszawa 2010
Brown T., Zmiana przez design… Libron Kraków 2013

www.zsz.com.pl

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

ukończone studia licencjackie

learning outcomes
social competences
descriptioncode

jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk
posiada umiejętność kierowania pracą zespołową, prowadzenia negocjacji i optymalnej organizacji działań oraz zdolność przedstawiania złożonych zagadnień w prostej formie

 

W2-K02 W2-KO6
skills
descriptioncode

cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych
posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych
zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin, potrafi kierować pracami zespołu realizującego prace projektowe

 

W2-U01 W2-U05 W2-U08
knowledge
descriptioncode

posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę projektanta w procesie powstawania produktu
posiada wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych
zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta
potrafi, rozumiejąc te ograniczenia, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei

 

W2-W01 W2-W03 W2-W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.3 (en)d 60 12 Exercises 60h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9735