ECTS Catalogue

Supplementary Lectures/ Monographic Lectures

Pedagogue: mgr Adrian Leszczuk
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska, dr inż. Marek Barański

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział w wykładach oraz udział w dyskusji będącej składowa wykładu. Obecność na wykładzie jest
potwierdzana własnoręcznym podpisem na zakończenie wykładu na przygotowanych listach obecności. Warunkiem zaliczenia jest potwierdzenie udziału na co najmniej pięciu wykładach na osiem przeprowadzanych w każdym semestrze. Nie istnieje możliwość odrabiania wykładów w innej formie.Sposób zaliczenia/ Evaluation formzaliczenie.

subject description

Założeniem przedmiotu jest stworzenie możliwości kontaktu studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa w najszerszym
zakresie z najnowszymi dokonaniami w odniesieniu do powstających dzieł projektowych, wydarzeń, takich jak targi
projektowe , trendów w sztukach projektowych, kontekstów kulturowych oraz znaczących twórców. Zakres ten wykracza poza
przedmioty i zajęcia kierunkowe. Wykładowcy zapraszani są z całej Polski, Europy a także z USA. Udział w wykładach biorą
udział również pracownicy ASP w Gdańsku, ma to służyć prezentacji i popularyzacji ich dorobku w skali Wydziału i Uczelni.
Część wykładów ma formę wprowadzenia do warsztatów tematycznych w mniejszych grupach studentów. Celem wykładów
jest także integracja całej sfery sztuk projektowych, ukazywanie ich powinowactwa artystycznego, kulturowego i
twórczego, ponad specyfiką kierunków i specjalizacji w twórczości projektowej. Uczestnicy wykładów maja możliwość
uczestniczenia w dyskusjach, ucząc się i budując umiejętność przedstawiania własnych poglądów, argumentacji na ich rzecz
i konstruktywnej akceptacji różnic.

short subject description lack of data
form of classes

Wykłady prowadzone są dla studentów wszystkich lat Wydziału Architektury i Wzornictwa, bez podziału na grupy, bierze też w
nich udział kadra dydaktyczna Wydziału. Odbywają się co drugą środę w Audytorium ASP o godz.19.00.Wykad każdorazowo
ogłaszany jest plakatami o ustalonym wzorze graficznym, oraz zamieszczanymi ogłoszeniami na stronach internetowych,
w tym na facebooku. Wykłady maja charakter otwarty i są dostępne dla gości spoza Uczelni.

subject area coverage

Tematyka jest proponowana i ustalana przez konkretnych wykładowców. Obejmuje całościowo możliwa pełnię sfery twórczości
projektowej. Wybór tematów uwzględnia obecność treści odnoszących się do wzornictwa, architektury wnętrz i architektury
przestrzeni kulturowych.

evaluation form lack of data
literature

Literatura podawana jest przez osobę prowadzącą wykład na określony temat, stosownie do jego treści.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Należy być studentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do
analizowanych projektów i sytuacji.
Jest zdolny do wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w
krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

W1_KO4 W2_KO4
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na
temat różnych obszarów sztuk plastycznych z
wykorzystaniem różnych źródeł.

W1_U17
knowledge
descriptioncode

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i
kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i
gospodarczym.

W1_W11


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.4 (en)d 10 1 L 10h
L [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9745