ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną. Podstawą  oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu rysunku,obecność i zaangażowanie na zajęciach,postępy dokonane w danym okresie,stosunek do przedmiotu.

subject description

Cele:
-kształcenie postawy twórczej w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac rysunkowych
-zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w rysunku
-rozwijanie wiedzy na temat związków sztuki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz świadomości związków między teorią a praktyczną stroną procesu twórczego
-kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych, samodzielnych decyzji w trakcie realizacji własnych prac artystycznych,formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dziedziną rysunku w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury,sztuki,nauki.
-kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, właściwą techniką i technologią w trakcie projektowania i realizacji własnych prac i koncepcji artystycznych.
-kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć
-kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności jak również umiejętności autokrytyki i konstruktywnej krytyki

 

short subject description

 Student powinien posiąść i doskonalić podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowanie umiejętności stosowania różnorodnych technik  rysunkowych w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

form of classes

Indywidualne konsultacje,dyskusja,rozwiązywanie zadań rysunkowych,ćwiczenia,realizacja projektów

subject area coverage

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe, projekty autorskie.

evaluation form credit with grading;
literature

Rudolf Arnheim ''Sztuka i percepcja wzrokowa''
Maria Poprzędzka ''Inne obrazy;oko.widzenie,sztuka;od Albertiego do Duchampa''
Maria Poprzędzka ''Galeria.Sztuka patrzenia.''
Pisma o sztuce.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

W miarę mozliwości plenery pracowniane

entry requirements
formal requirements

zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, rozumie terminologię z zakresu sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10
skills
descriptioncode


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U17
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.2 r 90 6 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9764