ECTS Catalogue

Anatomy

Pedagogue: prof. Marek Grzybiak

Field Description
type of classes konserwatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

obecność na wykładach i ćwiczeniach
egzamin pisemny testowy

subject description

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na te struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność. Zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i szczegółowe.
.Planowanym efektem w zakresie umiejętności jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni a także w przyszłej działalności artystycznej . Zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP ,studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe spełniające wszelkie wymogi warsztatowe.

short subject description

Przedmiotem anatomii plastycznej jest opis oraz studiowanie ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej jak i wewnętrznej, zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji. Zainteresowanie skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka wykładów uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza.

form of classes

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapewnia to możliwość korzystania zarówno przez wykładowcę, jak i studentów z odpowiednich pomocy dydaktycznych , w tym także modeli anatomicznych i preparatów prosektoryjnych. Niektóre ważniejsze problemy z zakresu anatomii plastycznej studenci opracowują rysunkowo w oparciu o wspomniany wyżej unikalny niekiedy materiał dydaktyczny. Zagadnienia omawiane na wykładach stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP.

subject area coverage

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ustroju ,proporcje ciała i ich zmiany w procesie wzrastania, dymorfizm płciowy, różnice morfologiczne związane z wiekiem osobniczym, typy konstytucyjne, zróżnicowanie rasowe gatunku ludzkiego.
Zagadnienia szczegółowe: budowa szkieletu jako całości i jego części, ukształtowanie poszczególnych kości, konstrukcja ich połączeń w spoczynku i różnych fazach ruchu; ważniejsze powierzchownie leżące mięśnie i ich udział w ruchach ciała; budowa skóry oraz jej rzeźba w poszczególnych częściach ciała, wytwory skóry- gruczoł piersiowy, włosy ,paznokcie; topografia ważniejszych żył skórnych; anatomia szczegółowa głowy z uwzględnieniem uwag antropologicznych dotyczących narządu wzroku, nosa zewnętrznego i małżowiny usznej .

evaluation form egzamin;
literature

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej dotycząca biologii człowieka w tym także anatomii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W02 MJ_W06 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.3 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9774