ECTS Catalogue

Surroundings of Painting – Workshop

Pedagogue: dr hab. Sławomir Lipnicki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Pokaz, wykład, dyskusja.

subject description

Kierując się myślą prof. Ryszarda Nycza, jak i zasadą wpływów i zależności, warsztaty „Okolice malarstwa” są aktywnością, jak i procesem poznawczym.

Dzięki zaznajomieniu się na warsztatach z proponowanymi dziełami sztuki (z obszaru malarstwa, filmu, performansu...), student uczy się rozpoznawać i badać w nich zachodzące relacje intertekstualne łączące się z intermedialnymi.

Rozważane media sztuki - ich związki z malarstwem i jego technikami, mają na celu uświadomienie złożonego procesu komunikowania się człowieka ze światem artefaktów i manifestujących się poprzez doświadczenie „dzieła” kategorii z zakresu historii sztuki, kultury i cywilizacji ludzkiej.

short subject description

"Powstaje nowy spór o obrazy, w którym walkę toczą ze sobą monopole definicyjne. Nie tylko mówimy w ten sam sposób o zupełnie odmiennych obrazach. Stosujemy również różne dyskursy wobec obrazów tego samego rodzaju".

Hans Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków 2007, s.12

form of classes

warsztat

 

subject area coverage

Warsztat odnosi się do "obrazu" jako wyniku osobowej lub kolektywnej symbolizacji, i jako taki, kieruje się na dyskurs i aktywność uczestników.

evaluation form credit with grading;
literature

proponowana literatura:

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007

Gilles Deleuze, Kino. I. Obraz-ruch. II. Obraz-czas, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, Wydawnictwo Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006

Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Universitas, Kraków 2003

Richard Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2016

Scott Walden (red.), Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Brak formalnych wymagań wstępnych.

preliminary assumptions

Brak założeń wstępnych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania.
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy.
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie.

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode

Student:

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo.
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego.
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W08 MJ


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9793