ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: dr hab. Jacek Kornacki
Assistant(s): dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu rysunku opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach rysunkowych, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

subject description

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o więdzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. Celem edukacji dla 2 roku jest nabycie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy rysunkowej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury lub/i modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, walor, linia, plama itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych.

short subject description

Nauka posługiwania się różnymi technikami rysunku; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki waloru i światła w rysunku; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w rysunku; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń rysunkowych uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, waloru, użycia koloru w rysunku ,rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

subject area coverage

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

evaluation form credit with grading;
literature

-M.Rzepińska „historia koloru”, -M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, -J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”, -A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, -W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”, -M.Poprzęcka „Inne Obrazy” -R.Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa" -Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) -Opracowania zbiorowe z serii ArtNow -Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plener pracowniany w miarę możliwości.

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie 2 sem.studiów.

preliminary assumptions

Zaliczenie Podstaw Rysunku i Malarstwa.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10
skills
descriptioncode


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12, A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U17
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Malarstwo s.4 r 90 6 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9841