ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. Maciej Świeszewski
Assistant(s): dr Anna Waligórska

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Essential condition of assessment is participation in semester review

Assessment criteria:

- independent creation based on technical skills

- knowledge and skills in technology of painting

- knowledge in the subject of geometry and anatomy and ability to use it in painting

- knowledge in the subject of color theory and using it in practice

- dialoging with contemporary art within one's artwork

- correct usage of composition

- awareness in using color and various painting techniques

subject description

COGNITIVE TARGET: comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques, aesthetics, relation between art and geometry, Golden Ratio and awareness of mathematics' presence in art. Painting as knowledge and skills, evolution of color throughout centuries, learning about changes in artistic comprehension in art history and what artistic means of expression were used in various epochs. Color theory constituting principles that should be common knowledge for every artist - primary and secondary colors of light, primary and secondary colors of pigment, complementary colors, brightness contrasts, issues on the subject of color contrast, range contrast, complementary contrast and simultaneous contrast. Problems of complementary colors in theory and practice, problems of subject's color in studying nature and project execution - comprehension of three factors affecting subject's color, namely local color, color of akin tone and reflected color as well as importance of color of light. The problem of shadow's color, regarding a color of light. Chromatic and monochromatic vision. Color ranges: range of warm colors, range of cool colors, neutral range, harmonizing colors. Execution of painting tasks on the highest possible level of skill and intellectual quality, using miscellaneous painting techniques.

 

EDUCATIVE TARGET: The ability to carry out artistic intents with technical mastery based on knowledge and skills. Seeking one's own artistic identity unrestrained by intellectual and technical ignorance. Broad spectrum of artistic expression. A factor that is equally significant to traditional means in teaching process is computer skills. It is basically analysis of ideas and drafts on the monitor screen, using different colors, deformations and diverse perspectives. This method allows variety of approaches to a certain idea and gives numerous ways to solve a single problem.

 

PRACTICAL TARGET: skills  of studying nature, ability to carry out painting tasks in miscellaneous techniques, knowledge on the subject of color, perspective, painting technology, anatomy, widening general knowledge, enabling students to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.)

short subject description

The key objective of the subject is finding one's own artistic identity based on knowledge and technical skills. A student gains comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques and aesthetics. Students are also encouraged to widen their general knowledge, enabling them to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.). Combination of those skills and knowledge allows thorough comprehension of contemporary art and finding one's place within it. 

form of classes

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

anatomical drawing, drawing study, painting technology, painting perspective, philosophy, matters of contemporary art, art history

evaluation form credit with grading;
literature

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs, creating murals

entry requirements
formal requirements

Graduating 4th semester

preliminary assumptions

Graduating The Workshop of Basics in Drawing and Painting

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych A2_K04
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K09
skills
descriptioncode

Student:


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A2_W12
Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15,A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A1_U15,A1_U16
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19,A1_U20

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów na poziomie B2+ ESOKJ A2_U19
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U16 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Student:


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A_W10
Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09
Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W02 MJ_W03 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9899