ECTS Catalogue

The history of philosophy with elements of ethics and sociology of art

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie/egzamin pisemny
Malarstwo: semestr 1 – zaliczenie, semestr 2 - egzamin.
Grafika, Rzeźba, Intermedia: semestr 1 – zaliczenie, semestr 2 – zaliczenie na ocenę.

subject description

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z kierunkami filozofii nowożytnej i współczesnej, które przygotowują współczesną sztukę rozumienia świata, także świata kultury,

- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,

- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

short subject description

Wykład zaznajamia z wybranymi kierunkami starożytnej, nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej, które przygotowują współczesną hermeneutykę filozoficzną, ontologię cielesności M. Merleau-Ponty`ego oraz etykę E. Levinasa.

form of classes

Wykład konwersatoryjny

subject area coverage

1.       Zagadnienia wstępne. Czym jest filozofia, główne kierunki ontologiczne, klasyczne zagadnienia teorii poznania.
2.      Filozofia starożytna - ważność greckich początków (jońscy filozofowie przyrody) dla ukształtowania się sposobów ujmowania racjonalności, charakterystycznego dla kultury europejskiej (Heraklit, Arystoteles).
3.      Rozmaitość ujęć zasady leżącej u podstaw rozmaitości świata przez presokratyków (Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Empedokles, Demokryt, Pitagorejczycy).
4.      Intelektualizm etyczny Sokratesa. Początki estetyki w szkole sofistów.
5.      Filozofia i wierzenia Platona.
6.      System filozoficzny Arystotelesa.
7.      Jak żyć, by być szczęśliwym – szkoły hellenistyczne (stoicy, epikurejczycy, sceptycy).
8.       Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
9.       Doświadczenie w empiryzmie angielskim (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume).
10.    Kantowski tzw. “przewrót kopernikański” w europejskiej epistemologii.Wewnątrzświatowy podmiot źródłem czasu i przestrzeni w filozofii krytycznej Kanta.
11.    Husserlowska idea fenomenologii. Poznające świat ego źródłem sensu świata.
12.    Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
13.    Ontologia cielesności M. Merleau-Ponty`ego.  Specyfika patrzenia malarza na świat – odwrócenie relacji: to rzeczy patrzą na nas w rozpoznaniu Merleau-Ponty`ego.
14.    Gadamerowskie ujęcie dzieła sztuki a sztuka życia.
15.    Relacja “twarzą w twarz” podstawą etyki i filozofii w opinii E. Levinasa. Inność Innego a inność śmierci – Levinasa rozważania o czasie.

evaluation form egzamin; zaliczenie;
literature

Lektury obowiązkowe:
R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy i drugi.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, w: „Twórczość” Nr7/1965.
M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996, rozdział Chiasma (Splot).
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999.
E. Levinas, Etyka i nieskończony, Kraków1991.

Lektury zalecane:
J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk 2013.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki z semestru 1.

preliminary assumptions

Student zna działy filozofii i klasyczne zagadnienia filozofii europejskiej. Orientuje się w antycznych i średniowiecznych stanowiskach filozoficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U12 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W06 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 r 30 2 L 30h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9910