ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jarosław Bauć
Assistant(s): dr Mateusz Pęk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification


Kryteria oceny: aktywne uczestnictwo w programie pracowni oraz udział studenta w przeglądzie semestralnym.

subject description

• Pracownia proponuje trzy zasadnicze nurty recepcji formy malarskiej:
a. związany z ideą abstrakcji i autonomii malarskiej
b. związany z ideą awangardy i krytyki obrazu
c. związany z nurtem postmodernistycznym czyli poszerzonym i intermedialnym obrazem

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:
- uzyska umiejętność budowy konstruktu malarskiego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- posiądzie wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu
- dopasuje technologię do konkretnego problemu malarskiego
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu wizualnego/medialnego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojego dorobku

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:
- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- student potrafi wariantywnie podejść do własnych umiejętności oraz proponowanych idei artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:
- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.
- będzie potrafił współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

short subject description

Celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, oraz umiejętność poruszania się w obszarze świata sztuki.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

subject area coverage

Zakres tematów aktualnie dla niego istotnych wnosi student.
Jego zadaniem jest rozpoznanie kultury artystycznej wobec której definiuje swój temat.

evaluation form credit with grading;
literature

Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: PIW 1986
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Warszawa: Wydawnictwo KR 2011
Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2005
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2005
Itten J., Sztuka Barwy, Kraków: d2d.pl 2015
Rzepińska M., Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa: Arkady 1989
Procedury sztuki lat 70., Warszawa: Fundacja Profile 2016
Sontag S., Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków, Karakter 2012
 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

preliminary assumptions

Decyzja o przyjęciu do pracowni odbywa się na podstawie rozmowy ze studentem oraz na podstawie zaprezentowanych przez niego prac.
Istotna jest chęć współpracy z prowadzącymi w ramach formuły pracowni.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Student:

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16

Ma umiejętności wyrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

MJ_U02 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Student:

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.6 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9946