ECTS Catalogue

Artist in contemporary world

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
type of classes konwersatorium;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie testu pisemnego sprawdzającego znajomość omawianych tekstów z zakresu filozofii, socjologii i teorii sztuki.  Do uzyskania zaliczenia możliwe są maksymalnie 3 nieobecności w semestrze.

subject description

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ważnymi tekstami, pojęciami i problemami współczesnej filozofii, socjologii i teorii sztuki. Wykształcenie umiejętności sytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście współczesnej myśli humanistycznej. Rozwijanie umiejętności dyskusji o sztuce, w oparciu o narzędzia i pojęcia nauk humanistycznych.

- Postmodernizm-pojęcie kluczowe dla współczesnej kultury. Lyotard, Baudrillard, Rorty, Bauman, Szahaj.

-Ironia i ironiści Richarda Rorty’ego.

-Globalizacja i jej skutki- Zygmunt Bauman.
-Czym są symulakry - Jean Baudrillard i jego słynna teoria.
-Spisek sztuki czyli jeszcze o Baudrillardzie.
-Postmodernistyczna sztuka niepiękna-Anna Zeidler-Janiszewska.

short subject description

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ważnymi tekstami, pojęciami i problemami współczesnej filozofii, socjologii i teorii sztuki;wykształcenie umiejętności sytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście współczesnej myśli humanistycznej. Rozwijanie umiejętności dyskusji o sztuce, w oparciu o narzędzia i pojęcia nauk humanistycznych.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów konwersatoryjnych w sali wykładowej

subject area coverage

-Postmodernizm
-Globalizacja
- Analiza języka sztuki

- Przygodność języka, 

- Sztuka niepiękna, 

- Spisek sztuki, 

- Symulacja i symulakry

 

evaluation form credit with grading;
literature

Richard Rorty “Przygodność, ironia i solidarność.” wyd. Spacja W-wa 1996

Anna Zeidler-Janiszewska “Postmodernistyczna kariera kategorii wzniosłości.” w: red. Anna Zeidler-Janiszewska “Przemiany współczesnej praktyki artystycznej.”
wyd. Instytut Kultury W-wa 1991

J.-F. Lyotard “Odpowiedź na pytanie, co to jest postmoderna?” w: “Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów” red. S.Czerniak, A.Szahaj wyd.IFiS PAN 1996

Andrzej Szahaj “Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm.”
wyd. Monografie NFP Wrocław 1996

Zygmunt Bauman “Globalizacja.”
wyd. PIW W-wa 2000

Zygmunt Bauman “Ponowoczesność jako źródło cierpień.” wyd. Sic! W-wa 2000

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa 2005

Jean Baudrillard “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony poprzedni semestr studiów

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

 

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U12 MJ_U13 MJ_U17
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W08 MJ_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.6 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9956