Katalog ECTS

Sztuka w przestrzeni publicznej

Pedagog: prof. Robert Florczak
Asystent/ci: dr Robert Sochacki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego indywidualnego dla każdego studenta. Zadania mogą być semestralne , roczne lun rozłożone na kilka lat.  Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną realizacji wyznaczonego etapu.  

opis przedmiotu

.Zajęcia są prowadzone w formie pracowni artystycznej. Zajęcia z sasady są prowadzone indywidualnie z każdym stunentem z osobna ale możliwe sa działania grupowe w których każdy ze studentów ma swoje indywidualne zadanie do wykonania.   Przedmiot ma otworzyć studenta na wszelkie możliwe interwencje i działania w sferze sztuk wizualnych w szeroko pojętej  domenie publicznej.  Każdy student ma prawo do indywidualnego programu ustalonego wspólnie z prowadzącym. Istota działań mogą  być   interwencje malarskie, rze xbiarskie, performatywne i wizualne, realizacje przestrzenne w domenie publicznej, interwencje scenograficzne  , wielkoformatowe projekcje , projekcje wykorzystujące video mapping, działania wykorzystujące interaktywny udział publiczności, odbiorców, przechodniów, wykorzystanie światła jako kreatywnego narzędzia, wykorzystanie technik filmowych w realizacjach przestrzennych i scenograficznych, projekcje na obiekty przestrzenne , mobilne , mapping w czasie rzeczywistym, wykorzystanie obiektów kinetycznych oraz wszelkie działania streetartowe .  Wszystkie działania efemeryczną powinny być dokumentowane i dokumentacja jest traktowana jako autonomiczne zjawisko artystyczne. Ważnym elementem jest proces projekowania zdarzenia ale najważniejsza jest realizacja końcowa. Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

 Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia oraz pracy i realizacji w terenie. Każdy projekt jest ustalany indywidualnie i rozłożony na określone fazy. Możliwe jest realizowanie jednego lub więcej projektów w semestrze lub jednego projektu na cały rok lub cykl dydaktyczny doprowadzający do dyplomu.

zakres tematów

Tematy są indywidualne i mogą dotykać wszystkich kwestii związanych z sztukami wizualnymi w domenie publicznej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

absolwent musi  być w stanie podjąć się złożonego zadania artystycznego, scenograficznego czy performatywnego, istotnej interwencji w przestrzeń publiczną.  Musi w sposób profesjonalny i na najwyższym możliwym  poziomie, zachowując zasady etyki i bezpieczeństwa  spełnić postawione sobie lub umówione ze zleceniodawcą zadanie.

wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.8 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10055