Katalog ECTS

Filozofia

Pedagog: dr Robert Dolewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie

Warunki zaliczenia:

Obecność studenta na zajęciach.

Merytoryczna aktywność studenta w trakcie zajęć. 

 

 

opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami starożytnej, nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej. Zajęcia dadzą studentom przekrojową wiedzę dotyczącą różnorodnych, europejskich nurtów filozoficznych; od ujęć starożytnych po najnowsze koncepcje.

• Cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami filozofii starożytnej, nowożytnej i współczesnej.
• Cel kształcący: wykształcenie u studentów rozumiejącej postawy wobec świata, uwzględniającej różnorodne sposoby pojmowania rzeczywistości.
• Cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

 

skrócony opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami starożytnej, nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład i konwersatorium, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja.

zakres tematów

1. Filozofia starożytna - greckie początki filozofii Zachodu. Główne zagadnienia filozofii.
2. Okres humanistyczny w filozofii greckiej. Między Protagorasem i Sokratesem.
3. Szkoły hellenistyczne (stoicy, epikurejczycy, sceptycy).

4. Od Platona do Arystotelesa.

5. Główne zagadnienia filozofii średniowiecznej. 

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Lektury obowiązkowe:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I (wybrane fragmenty)
J. Legowicz Filozofia starożytna. Wybrane teksty z historii filozofii, .
B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000. (wybrane fragmenty)

G. Reale, Historia filozofii starożytnej t. I-IV, Lublin 2012 (wybrane fragmenty)

 F. Copleston, Historia filozofii, Warszawa 2008 (wybrane fragmenty) 

 

 

Lektury zalecane:
I Dąmbska, Zarys historii filozofii starożytnej.
K. Mrówka, Heraklit, Warszawa 2004.

G. Colli, Narodziny filozofii, Warszawa 1991

B. Russel, Problemy filozofii, Warszawa 2003.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego
Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K01+++ K_K07++
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

K_U01++
wiedza
opiskod

Student ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli

K_W02 ++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.5 o 16 1 W 16h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10073