Katalog ECTS

Prawo autorskie i marketing

Pedagog: mgr Małgorzata Matyka

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzymuje ocenę na podstawie napisanej pisemnej pracy zaliczeniowej i uzyskanej na tej podstawie ilości punktów %.
Kryterium oceniania jest następujące:
Ocena niedostateczna (2) –   /poniżej 55%/
Ocena niedostateczna plus (2,5) –   /55- 60%/
Ocena dostateczna (3) -       /61-69%/
Ocena dostateczna plus (3,5)-     /70-79%/
Ocena dobra (4 ) –     /80-85%/
Ocena dobry plus (4,5) – /86-90%/
Ocena bardzo dobra (5 )–    /91-95%/
Ocena bardzo dobry plus (5,5) – /96-100%/

opis przedmiotu
  1. Cel poznawczy:  opanowanie i zrozumienie przez studentów określonych faktów z zakresu własności intelektualnej oraz stworzenie podstaw do dalszego zdobywania wiedzy.
  2. Cel kształcący: kształcenie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy z zakresu własności intelektualnej.
  3. Cel praktycznystwarzanie warunków do samodzielności i osobistej kreatywności. Dbanie o własne prawa oraz nie naruszanie praw osób trzecich.
skrócony opis przedmiotu

Studenci w ramach prowadzonych wykładów uzyskują podstawową wiedzę w zakresie prawa autorskiego, a w szczególności w zakresie podmiotu i przedmiotu prawa autorskiego, ochrona wizerunku, plagiat czy dozwolony użytek.

Celem zajęć jest poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności kształtowania działań marketingowych i promocyjnych w dziedzinie sztuki. Marketing i promocja sztuki odgrywają ważną rolę w postrzeganiu rzeczywistości przez ludzi, mogących wywołać pożądane preferencje i działanie. Aby cel ten uzyskać, studenci poznają narzędzia marketingowe, a także etapy tworzenia skutecznej komunikacji marketingowej.

sposób realizacji przedmiotu

Przekazywanie wiadomości w oparciu o metody oparte na obserwacji (pokaz/slajdy), metody oparte na słowie (wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką/broszurą).

zakres tematów

- przedstawienie ustawy
- przedmiot i podmiot prawa autorskiego
- osobiste i majątkowe prawa autorskie
- prawa pokrewne
- okres trwania majątkowych praw autorskich
- dozwolony użytek prywatny
- dozwolony użytek publiczny
- plagiat
- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/
- ochrona wizerunku
- przepisy szczególne
- wyroki sądów /analiza przypadku/

- Marketing sztuki.
- Reklama
- Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
- Kreatywność.
- Promocja.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz.631)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz.1503);
Ustawa Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz.1117);
Literatura uzupełniająca: broszury UP RP pt.:
Andrzej Karpowicz „Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych”
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” wyd.5
„Wynalazki”; „Wzory przemysłowe”; „Znaki towarowe”
Polecane czasopisma branżowe: „Rzecznik Patentowy”; „Kwartalnik UPRP”
Polecane linki:
Polski Urząd Patentowy WWW.uprp.plOffice for the Harmonization In the Internal Market – OHIM: WWW.oami.europa.euWorld Intellectual Property Organization: www.oapi.wipo.net

 

Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992
Danto C. Arthur, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczony poprzedni semestr z potwierdzonym wpisem do indeksu

założenia wstępne

zaliczony poprzedni semestr

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego

A1A_K06
umiejętności
opiskod

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

A1A_U19
wiedza
opiskod

posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego, ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, oraz związanych z tworzeniem i upublicznianiem filmów animowanych

A1AK_W11 A1A_W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.5 o 16 1 W 16h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10075