Katalog ECTS

Socjologia

Pedagog: dr Robert Dolewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną – elementy oceny:
1. Obecność na zajęciach – lista obecności;                 
2. Aktywny udział w zajęciach – znajomość zadanych tekstów źródłowych.

3. Zaprezentowanie zdobytej wiedzy w trakcie egzaminu ustnego.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Spojrzenie na socjologię nie tylko jako na dyscyplinę naukową, ale i jako na specyficzną formę świadomości, która pozwala lepiej zrozumieć świat człowieka (również świat sztuki).Poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, kategorii, procesów i wybranych koncepcji socjologicznych.

- Cel kształcący: uwrażliwienie na społeczny wymiar podejmowanych przez człowieka działań.

- Cel praktyczny: Konwersatoryjny charakter wykładów budować będzie u uczestników umiejętności pracy grupie oraz swobodnego wyrażania myśli na jej forum.

                 
                 
                 
skrócony opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze specyfiką socjologii, przegląd głównych koncepcji socjologicznych oraz analiza wybranych problemów charakterystycznych dla tej nauki.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład i konwersatorium, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja i polemika.

zakres tematów

1. Filozofia pozytywistyczna A. Comte’a – miejsce socjologii pośród nauk.

2. Klasycy socjologii; przegląd wybranych koncepcji. Spencer (ewolucjonizm, funkcjonalizm), Durkheim (rzeczywistości społeczna, fakt społeczny, świadomość społeczna), Marks (materializm dialektyczny, baza-nadbudowa, socjologia) Weber (analiza rozumiejąca, racjonalizacja).

3. Funkcjonalizm i szkoła amerykańska (Mead, Goffman)

4. Symbol i kultura. Analiza zależności pomiędzy interakcją, strukturą społeczną i systemem symboli tworzących kulturę.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Podstawowa:
1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 1, Warszawa 1981.

2.  Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 2, Warszawa 1981.

3. Turner J. H., Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1998.

4. Podstawy socjologii (wybór tekstów) , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin 1981.

5. Griswold W., Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013.


Uzupełniająca:
1. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000.

2. Mead G. H., Umysł osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.

3. Golka, M. Socjologia artysty, Poznań 1995.

4. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy wiedzy o społeczeństwie.

założenia wstępne

Podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie średniego wykształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozwija następujące kompetencje:

W sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów. 

W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania. 

Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.

Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie. 

G_K03 +++ G_K04 ++ G_K06+++ G_K07 ++
umiejętności
opiskod

Student rozwija następujące umiejętności:

Jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania. 

Posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi oraz wystąpień ustnych i pisemnych, dotyczących zagadnień związanych z naukami socjologicznymi z uwzględnieniem różnych dziedzin twórczości plastycznej. 

G_U06 ++ G_U15 +++
wiedza
opiskod

 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i podbudowującej ją filozofii, ich podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli. 

G_W02 +++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.5 o 16 1 W 16h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10080