Katalog ECTS

Fotografia

Pedagog: dr hab. Zbigniew Treppa

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryterium oceny ćwiczenia jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami.

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie klasycznych oraz cyfrowych sposobów tworzenia fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Praca w naturalnych plenerach oraz w studiu fotograficznym. Praca z modelami, fotografia obiektów, strategie narracyjne, fotografia czarno-biała. Wśród podejmowanych zagadnień, najważniejsze to: 1. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w fotografii. 2. Technika i technologia fotografii. 3. Rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię. 4. Fotograficzny wizerunek człowieka. Konwencje fotograficzne ukazywania twarzy i postaci. Pozytywne i negatywne sposoby kształtowania obrazu danej osoby. 5. Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego: kontrast oświetlenia, kontrast motywu, plan zdjęciowy, kąt widzenia, perspektywa, proporcja kadru. 6. Eksperyment i prowokacja w fotografii. 7. Możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcje w sterowaniu ekspresji.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcji w sterowaniu ekspresji, poznanie języka fotografii i strategi tworzenia wypowiedzi oraz konwencji fotograficznych. Studenci uczą się posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego. W dalszej fazie edukacji podejmują wyzwania eksperymentowania z obrazem i kształtowania własnego języka wypowiedzi.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia odbywają się w oparciu o realizację zadań w studio fotograficznym, w którym przeprowadza się ćwiczenia o charakterze dydaktycznym oraz w oparciu o własną pracę studenta poza studiem, co następnie jest konsultowane, rozwijane i korygowane podczas zajęć.

zakres tematów

1.Ćwiczenia uwzględniające eksponowanie perspektywy, kontrastu form i materiałów, kompozycji podporządkowujących sobie obiekt. 2. Akcentowanie rytmów i wzorów, nadawanie znaczenia mało interesującym obiektom i ich zespołom. 3. Wypowiedź jako sposób narracji. Etiuda. Sekwencja. 4. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 5. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Still Life. 6. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 7. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 8. Cielesność. Materialność. 9. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 10. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 11. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 12. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

F e i n i n g e r A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987

F r e e m a n M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993

G a t c u m C., Kreatywna fotografia cyfrowa, Warszawa 2010

H u n t e r F., B i v e r S., F u q u a P., Światło w fotografii, Łódź 2009

L a n g f o r d M., F o x A., S m i t h S., Fotografia według Langforda dla fotografów. Czyli jak opanować tę sztukę, Warszawa 2012

P ę k a l s k i L . J., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką, Gliwice 2012

T r e p p a  Z., Myślenie obrazem w fotografii, Gdańsk 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

__

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

wrażliwość na obraz, znajomość fotografii na podstawowym poziomie

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10086