Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. Maciej Świeszewski
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

  • Samodzielna kreacja oparta o warsztat
  • Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa
  • Wiedza z zakresu geometrii i anatomii i umiejętność zastosowania ich w pracach malarskich
  • Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w praktyce
  • Dialog ze współczesnością w pracach malarskich
  • Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji
  • Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi
opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, problemów estetyki, geometrii i jej związków ze sztuką, zagadnienia złotego podziału, świadomość roli matematyki w sztuce. Malarstwo jako wiedza i umiejętności, ewolucja koloru na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków w rozumieniu malarskim, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teoria barw, która określa zasady, które powinien znać każdy artysta -pierwotne barwy światła, wtórne barwy światła, kolorypodstawowe pigmentów, wtórne kolory pigmentów, kolory dopełniające, kontrast jasności, zagadnienia kontrastu kolorów, kontrastu gam, kontrastu dopełniającego oraz kontrastu równoczesnego. Zagadnienie efektu kolorów dopełniających w teorii i praktyce, problematyka  koloru przedmiotu podczas studiowania natury i realizowania  projektów-zrozumienie 3 czynników wpływających na kolor przedmiotu-koloru lokalnego, koloru pokrewnego tonem i koloru odbitego, a także znaczenie koloru światła. Problem koloru, cieni w zależności od barwy światła .Widzenie walorowe i kolorystyczne .Gamy barw: ciepła, zimna, neutralna, harmonizowanie koloru. Ciepła zimna i neutralna, harmonizowanie koloru. Zagadnienie gamy kolorów ciepłych zimnych i neutralnych realizacja zadań malarskich na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich.

 

CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną  opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi  artystycznej nieskrępowanej brakiem wiedzy i umiejętności. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych jest w procesie nauczania umiejętność korzystania z komputera -opiera się ona na analizie na monitorze pomysłów i szkiców próbując różnych kolorów, odcieni deformacji i ujęć perspektywicznych. Metoda ta pozwala zwiększyć różnorodność podejścia do realizowanego pomysłu, a także wzbogaca możliwości ilości analizowanych wariantów.

 

CEL PRAKTYCZNY: umiejętności studiowania z natury, umiejętność realizowania zadań malarskich w różnorodnych technikach, wiedza na temat teorii barw i koloru, znajomość wiedzy perspektywicznej oraz wiedza z zakresu technologii malarstwa, a także anatomii, możliwie szeroki zakres wiedzy ogólnej pozwalający na interpretacje świata/nauka, literatura, muzyka etc.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, estetyki, a także stymulowany jest do poszerzania swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację świata (nauka, literatura, muzyka, etc.) Wypadkowa tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie sztuki współczesnej i odnalezienie w niej swego miejsca.

 

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

rysunek anatomiczny, studyjny, technologia malarstwa, perspektywa malarska, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

plenery, realizacje murali

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IV semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych A2_K04
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K09
umiejętności
opiskod

Student:


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A2_W12
Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15,A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A1_U15,A1_U16
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19,A1_U20

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów na poziomie B2+ ESOKJ A2_U19
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U16 MJ_U17
wiedza
opiskod

Student:


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A_W10
Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09
Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W02 MJ_W03 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 120 9 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10101