Katalog ECTS

Sztuka włókna

Pedagog: prof. dr hab. Aleksander Widyński
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, przedstawienie na przeglądzie wszystkich ćwiczeń zaplanowanych w semestrze.

opis przedmiotu

Pracownia Sztuki Włókna należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. W ramach przedmiotu wolnego wyboru sztuka włókna / sztuka włókna w przestrzeni publicznej, kształcenie odbywa się na V, VI, VII ,VIII i IX semestrze. W czasie 2 semestrów student realizuje podstawy technologii  oraz jedną samodzielną tkaninę. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne dlatego student ma możliwość wykonania własnych autorskich projektów, w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenie. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas realizacji na następny semestr. Projekty, omawiane są w czasie indywidualnych rozmów lub na forum pracowni w ramach korekty. Prace pokazywane są na przeglądach semestralnych oraz na wystawie kończącej rok akademicki.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń, Student otrzymuje podstawową wiedzę teoretyczna oraz praktyczną z zakresu technologii sztuki włókna oraz druku na tkaninie, oraz ma możliwość realizowania własnych autorskich projektów, w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia. Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu studenta.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
2. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
3. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
4. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Student II roku po ukończeniu 2 semestru.

założenia wstępne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
umiejętności
opiskod

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

 

 

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10107