Katalog ECTS

Plener

Pedagog: prof. Marek Model

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na plenerze i przeglądach plenerowych, realizacja zadań plenerowych, udział w wystawie poplenerowej.

opis przedmiotu


Z założenia plener kontynuuje procesy kształcenia podstawowego. W oparciu o 3 zadania plenerowe studenci poszerzają swoje doświadczenia malarskie nabyte w pracowni. W naturalnych warunkach muszą dokonać szeregu decyzji dotyczących wyboru tematu, kompozycji, przestrzeni obrazu i zaobserwować zmienne warunki rzeczywistości determinowane zmianą światła i co za tym idzie koloru, uwzględnić zasady perspektywy, szukać środków wyrazu budujących nastrój. Nauczyć się zmagania z czasem, w którym może powstać jednorodny plastycznie obraz. Kompozycje poprzedzone są malarskimi szkicami koncepcyjnymi, na podstawie których na wspólnych przeglądach i korektach wybierane są propozycje do realizacji. Inne tematy mają za zadanie poszerzenie przestrzeni myślenia malarskiego, dotyczą idei miejsca i czasu. Poprzedzone są projektami, a środki wyrazu, którymi mogą być realizowane obejmują instalacje i działania w terenie (z użyciem koloru, form malarskich, itp.), obiekty malarskie (z wykorzystaniem artefaktów, form własnych i rzeczy zastanych), koncepcje i projekty dotyczące konkretnych miejsc (np. malarstwo i kompozycje ścienne), projekty znakowo-znaczeniowe (budowane plastycznie opisy i interpretacje przestrzeni).

W godzinach wieczornych odbywają się pokazy dokumentacji artystycznej oraz slajdów obrazujących historyczny i współczesny stosunek artystów do „pejzażu”. Należy podkreślić również integracyjny aspekt jedynego obowiązującego pleneru dla wszystkich studentów. Ma on duże znaczenie dla przyszłych wzajemnych relacji studentów zarówno w sferze osobistej jak i artystycznej.

 

skrócony opis przedmiotu

Tradycyjny obowiązkowy plener malarski dla I roku Malarstwa, którego głównym założeniem jest kontynuacja kształcenia podstawowego. Plener zaczyna się ok.11 czerwca i kończy się ok.23 czerwca .

sposób realizacji przedmiotu

Podstawowym zadaniem studentów biorących udział w plenerze jest zmierzenie się z tematem natury, pejzażu. Zmiana miejsca pracy, wyjście z zamkniętej przestrzeni i możliwość pracy w terenie wzbogaca wrażliwość malarską o nowe doświadczenia i ułatwia zmianę postrzegania rzeczywistości. Zasadniczym tematem pleneru jest obserwacja natury, szkice i próby oddania w malarstwie olejnym przestrzeni, krajobrazu, pejzażu.

 

Drugim podstawowym zadaniem studentów będzie realizacja własnej koncepcji kreacji przestrzeni. Prace miałyby formę jednorazowych, krótkotrwałych ingerencji w pejzaż i utrwalone byłyby w formie dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Realizacje takie mogą mieć charakter pracy indywidualnej lub zbiorowej. Oczywiście nie chodzi o niszczenie natury, a tylko o transfigurację pejzażu, podjęcie własnej interpretacji przestrzeni, wpisanie się swoim pomysłem w strukturę, mikroklimat pejzażu.

 

 

zakres tematów

Przykłady oraz propozycje tematów pleneru malarskiego w Chmielnie:


1. Przestrzeń otwarta – przestrzeń zamknięta.
2. Zawłaszczanie przestrzeni
3. Cztery żywioły
4. Woda / ziemia
5. Suche – mokre
6. Czerwone gra w zielone
7. Woda – lustro
8. Przestrzeń – lustro
9. Symetria – asymetria
10. Duże – małe – mniejsze
11. Plamy i kropki
12. Pion – poziom – skos
13. Wertykalnie – horyzontalnie
14. Struktura – powierzchnia – przekrój
15. Żywe i martwe
16. Kultura – natura
17. Architektura pejzażu
18. Blisko – daleko – pomiędzy
19. Światło – cień – powidok
20. Kolor a dźwięk
21. Noce i dnie

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10132