Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

Pedagog: dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

opis przedmiotu

- cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii współczesnej

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z wybranymi filozoficznymi zagadnieniami współczesnej tradycji europejskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład konwersatoryjny

zakres tematów

1.    Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
2.    Husserlowska idea fenomenologii.
3.    Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
4.    Gadamer o zamilknięciu obrazu.
5.    Jankelevitcha rozważania o śmierci.
6.    Śmierć w erotycznym akcie w ujęciu G. Batailla.
7.    Levinasa analizy przyszłości i śmierci
8.    K. Horney o roli kultury w etiologii nerwic.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Lektury obowiązkowe

R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.
V. Jankelevitch, To, co nieuchronne, Warszawa 2005, s.15-49.
G. Bataille, Historia erotyzmu, Kraków 1992, s. 7-12, 66-72, 94-101.
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999, s. 67-71.
K. Horney, Kultura a nerwice, w: tenże, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987, s. 159-174.

Lektury zalecane

V. Jankelevitch, To, co nieuchronne, Warszawa 2005.
G. Bataille, Historia erotyzmu, Kraków 1992.
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999.
K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk, 2013.
W. i A. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne, Gdańsk, 2014.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki, Teoria i filozofia sztuki

założenia wstępne

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii, implikującego współcześnie przeświadczenie o interpretacji, jako o podstawowym sposobie bycia człowieka w świecie. Orientuje się także w różnicy pomiędzy europejskim i amerykańskim statusem dzieła sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01+++

Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K07+
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01++
wiedza
opiskod

Student zna terminologię filozofii współczesnej wywodzącej się od zainicjowanego przez Kartezjusza medytacyjnego sposobu filozofowania, wiodącego poprzez Husserlowską refleksję fenomenologiczną do wybranych filozoficznych analiz fenomenu śmierci, wzbogaconych o refleksję neopsychoanalityczną

K_W01+++

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki (K_W03) ++

K_W03++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 15 1 W 15h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10133