Katalog ECTS

Prawo autorskie

Pedagog: mgr Małgorzata Matyka

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzymuje ocenę na podstawie napisanej pisemnej pracy zaliczeniowej i uzyskanej  na tej podstawie odpowiedniej ilości punktów %.

Kryterium oceniania jest następujące:

Ocena niedostateczna (2) –   /poniżej 55%/

Ocena niedostateczna plus (2,5) –   /55- 60%/

Ocena dostateczna (3) -       /61-69%/

Ocena dostateczna plus (3,5)-     /70-79%/

Ocena dobra (4 ) –     /80-85%/

Ocena dobry plus (4,5) –  /86-90%/

Ocena bardzo dobra (5 )–     /91-95%/

Ocena bardzo dobry plus (5,5) –  /96-100%/

opis przedmiotu

Omawiane zagadnienia przedmiotu:

 - przedstawienie ustawy

- przedmiot i podmiot prawa autorskiego

- osobiste i majątkowe prawa autorskie

- prawa pokrewne

- okres trwania majątkowych praw autorskich

- dozwolony użytek prywatny

- dozwolony użytek publiczny

- plagiat

- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/

- ochrona wizerunku

- przepisy szczególne

- przykładowe wyroki sądów /analiza przypadku/

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prawo autorskie - pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu monopolu praw osobistych i majątkowych autora utworu i możliwości rozporządzania nimi.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady realizowane online.

zakres tematów

- przedstawienie ustawy- przedmiot i podmiot prawa autorskiego

- osobiste i majątkowe prawa autorskie

- prawa pokrewne

- okres trwania majątkowych praw autorskich

- dozwolony użytek prywatny

- dozwolony użytek publiczny

- plagiat

- umowy z zakresu praw autorskich/przeniesienie autorskich praw majątkowych/

- ochrona wizerunku

- przepisy szczególne

- przykładowe wyroki sądów /analiza przypadku/

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony -( Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419, 1637)

Literatura uzupełniająca:

Andrzej Karpowicz „Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych”

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz „Prawo autorskie i prawa pokrewne” wyd.5

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

1)    do zaliczenia w pierwszym terminie przystępują wszyscy studenci

2) do zaliczenia w drugim terminie przystępują studenci, którzy byli nieobecni w pierwszym terminie (za usprawiedliwiona nieobecnością - zwolnienie lekarskie) oraz studenci, którzy nie zaliczyli w pierwszym terminie.

założenia wstępne

zaliczony poprzedni semestr

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego

 

A1A_K06
umiejętności
opiskod

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

A1A_U19
wiedza
opiskod

posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego, ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka, oraz związanych z tworzeniem i upublicznianiem filmów animowanych

A1A_W11 A1A_W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 15 1 W 15h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10134