Katalog ECTS

Elements of Art. History

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – ocena ciągła: konsultacje, „raporty studentów” (studenci „robiący notatki na nośnikach elektronicznych proszeni są o przesyłanie ich kopii po każdych zajęciach na adres e-mailowy prowadzącego.
Prowadzący dokonuje analizy otrzymanego materiału pod kątem przejrzystości (swojego) przekazu, treści zapamiętanych przez studentów, uwag studentów)
umiejętności - konsultacje (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Ocena końcowa stanowi składową ocen z aktywności i pracy na poszczególnych zajęciach

opis przedmiotu

cel poznawczy:
Student poznaje podstawowe angielskie słownictwo specjalistyczne i zwroty idiomatyczne z dziedziny historii sztuki

cel kształcący;
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia.
W oparciu o nabytą wiedzę potrafi (na poziomie elementarnym: komunikatywnym) przedstawić w języku angielskim swoje zdanie na temat podstawowych zjawisk historii sztuki

cel praktyczny;
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej prowadzonej w j. angielskim oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane z kulturą wizualną.

skrócony opis przedmiotu

Poprzez przedstawienie w języku angielskim, w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów podejmowanych przez sztukę na przestrzeni dziejów, zajęcia stawiają sobie za cel przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań prowadzonych w języku angielskim dyskusji poświęconych sztuce. Główny nacisk położony jest na opanowanie podstawowego słownictwa specjalistycznego w jego praktycznym użyciu.

sposób realizacji przedmiotu

konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

zakres tematów

1. Tradition and innovation

2. The realm of beauty

3. The conquest of reality

4. The mirrow of nature

5. Vision and visions

6. Tradition and innovation

7. In search of new standards

8. A crisis of art

9. The changing past

10. A story without end

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Collins J., Sculptur Today, Phaidon Press Limited, London-New York 2007.

Gombrich E.H., The Story of Art, Phaidon Press Limited, London-New York 2016.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie następujących przedmiotów:
       historii sztuki starożytnej;
       historii sztuki średniowiecznej;
       historii sztuki nowożytnej;
       historii sztuki nowoczesnej;

       lektorat języka angielskiego

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury
- ogólną znajomość j. angielskiego

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

A2_K01
umiejętności
opiskod

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

A2_U12

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

A2_U19
wiedza
opiskod

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 o 20 1 W 20h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10135