Katalog ECTS

Rysunek. Koncepcyjny

Pedagog: prof. dr hab. Roman Gajewski
Asystent/ci: mgr Zuzanna Dolega

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
- jakość
- zaangażowanie w pracę
- inwencja
- wrażliwa obserwacja rzeczywistości
- gotowość do eksperymentu
- widoczny postęp

opis przedmiotu

Praca nad realizacją własnych koncepcji plastycznych w zgodzie z indywidualną ekspresją i światopoglądem artystycznym opartych o własną wrażliwość i wyobraźnię oraz wypracowane środki wyrazu. Rozwinięcie umiejętności dokonywania wyborów ideowych i jakościowych w powiązaniu z kształtowanym wspólnie systemem wartości. Finalnie - gotowość do samodzielnego, świadomego i twórczego uczestnictwa we współczesnym dialogu kulturowym.

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

skrócony opis przedmiotu

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

sposób realizacji przedmiotu

IX – X semestr
Kontynuacja pracy nad rysunkiem; wypracowanie spójnej i samodzielnej jego koncepcji artystycznej, będącej aneksem do dyplomu głównego lub, w niektórych przypadkach, zasadniczą częścią dyplomu.

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

zakres tematów

Indywidualny dla każdego studenta. Brak ograniczeń

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

„Współczesny rysunek polski” W. Wierzchowska, wyd. Auriga. Oficyna Wydawnicza, W-wa 1982 r.;
„Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” T. Pignatti, Arkady 2006 r.;
„II Triennale polskiego rysunku współczesnego,5” praca zbiorowa, Muzeum Kresów (Lubaczów), 2005 r.;
„Nowa Oficyna – galeria rysunku ASP w Gdańsku” wyd. ASP Gdańsk, 2003 r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VIII semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Rysunku

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05
Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
umiejętności
opiskod

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych
A2_U11
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
wiedza
opiskod

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

 

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10137