Katalog ECTS

Podstawy grafiki projektowej

Pedagog: mgr Rafał Fedusio

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie podlega zarówno praca studenta, aktywne uczestniczenie w zajęciach jak i obecność na zajęciach. Do oceny liczy się także kreatywność, pomysłowość i sumienność studenta. Istotnym elementem jest chęć podnoszenia swoich umiejętności, przygotowanie do zajęć oraz częste konsultacje odnośnie wykonanych projektów.
Ocenę negatywną otrzymują studenci, którzy nie realizują i nie konsultują zadań, oraz którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.
Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Znajomość zasad i technik potrzebnych przy kreacji w świecie projektowania graficznego. Podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe.
Cel kształcący: Umiejętność odzwierciedlania pojęć, idei i emocji w sposób plastyczny, tworzenia metafor i skrótów, posługiwania się symbolem. Umiejętność świadomego posługiwania się barwą, elementami kompozycji oraz świadomego wyboru materiałów i narzędzi. Umiejętność organizowania przestrzeni i płaszczyzny.
Cel praktyczny: Umiejętność kreatywnego tworzenia, ukształtowanie własnego charakteru i stylu, praca zespołowa.

 

skrócony opis przedmiotu

Uzyskanie wiedzy w zakresie projektowania graficznego, świadomego komponowania, tworzenia projektów z dziedziny plakatu, prostego znaku i ilustracji. Nauka obsługi programów graficznych i prawidłowego doboru narzędzi i środków wyrazu.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacje, konsultacje, wykonywanie zadań przez studentów, dyskusje oraz korekty.

zakres tematów

Cztery zadania w semestrze: forma ilustracyjna, plakatowa, fotografia, znak graficzny.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

S.Heller, V. Vienne, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, wyd. TMC, 
A. David LOGO DESIGN LOVE. Tworzenie genialnych logotypów.
H.Hellige, R. Klanten, Little big books: illustration for children picture books, wyd. Gestalten
Tłum. B. Piotrowska, A. Zych, W. Dłuski, A. Kowalski, Michał Batory: Grafika emocjonalna, wyd. Drzewo Babel
H. Matthew, Czym jest branding?
S. Heller, C. Anderson, New Vintage Type: Classic Fonts for the Digital Age, wyd. Thames & Hudson
Henryk Tomaszewski, pod red. A.Szewczyk, wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wyd. Bosz
Very Graphic: Polish Designers of the 20th Century, pod red. J.Mrowczyk, wyd. Instytut Adama Mickiewicza
M.Sala, Poster Design, Index Book SL
Los Logos Compass, pod red. R.Klanten, A.Mollard, wyd. Gestalten

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Przygotowanie projektów do zajęć i praca podczas ćwiczeń przy użyciu tradycyjnych technik i programów graficznych Adobe.

założenia wstępne

Znajomość podstawowych zasad kompozycyjnych i technik graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K02
realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej,
K_K03
w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów,
K_K07
wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie,

K_K08
posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania,
K_K09
w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

 

A1A_K02 A1A_K03 A1A_K05
umiejętności
opiskod

K_U03
posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami,
K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów,
K_U07
ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć,
K_U08 "opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki,
K_U09 opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi.

 

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U19
wiedza
opiskod

K_W06
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych,

K_W13
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

 

A1A_W11 A1A_W13 A1A_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 24 6 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10161