Katalog ECTS

Liternictwo i typografia

Pedagog: mgr Piotr Białas

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Na ocenę i zaliczenie poszczególnych zadań w ciągu semestru składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- spełnienie założeń poszczególnych zadań

- poziom wykonanego zadania

Na ocenę i zaliczenie końcowe składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- dostateczne spełnienie założeń poszczególnych zadań semestralnych

- poziom prezentacji zadań

opis przedmiotu

Kurs obejmuje dwie grupy zagadnień.
Pierwsze to problemy ogólnoplastyczne, takie jak: obciążenie płaszczyzny, równowaga kompozycyjna, logika kompozycji, wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji, a także zagadnienia rytmu, kontrastu, akcentu, koloru itp.
Druga grupa problemów to zagadnienia dotyczące litery, takie jak: ideogram litery, budowa litery klasycznej, historia litery, ewolucja obrazu litery na przestrzeni wieków i czynniki wpływające za zmianę jej kształtu. Zasady budowy litery i układów literniczych: proporcje, podziały, światło, rytm, zakończenia itp., a także funkcja litery oraz jej relacja względem treści. Wybrane zagadnienia stanowiące wstęp do typografii.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętności pozwalające na świadome porządkowanie i ocenianie własnych działań plastycznych, wiedzę na temat historii litery, budowy litery (alfabetu łacińskiego) i podstawowych zasad posługiwania się literą rysowaną, narzędziową i gotową.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia

zakres tematów

Ideogram liter alfabetu łacińskiego. Proporcje, budowa, światło i rytm ciągu literniczego. Zasady budowy, logika zgodnego zespołu literniczego.

Przybliżenie problemu abstrakcyjności litery. Podstawowe zasady kompozycji.

Logika i atrakcyjność kompozycji. Kolor w kompozycji.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1) Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Biblioteka typografii

2) Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria

3) Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, d2d

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdany egzamin

założenia wstępne

Chęć rozwoju. Podstawowa znajomość programów graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

G_U02

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

G_U03

potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne

G_U09
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10164