Katalog ECTS

Warsztat komputerowy

Pedagog: mgr Rafał Fedusio

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie podlega zarówno praca studenta, aktywne uczestniczenie w zajęciach jak i sama obecność na zajęciach. Do oceny liczy się także kreatywność, pomysłowość i sumienność studenta. Istotnym elementem jest chęć podnoszenia swoich umiejętności, przygotowanie do zajęć oraz częste konsultacje i korekty wykonanych projektów.

Ocenę negatywną otrzymują studenci, którzy nie realizują i nie konsultują zadań, oraz którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.
Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Wiedza z zakresu pracy z wybranymi programami z pakietu firmy Adobe: Illustrator, InDesign, Photoshop i After Effects, oraz podstawowe wiadomości na temat najczęściej używanych przestrzeni barwnych. Realizowanie pomysłów projektowych przy użyciu powyższych programów graficznych.
Cel kształcący: Umiejętność pracy w środowisku cyfrowym; umiejętność przygotowywania plików na różne potrzeby projektowe. Umiejętność tworzenia projektów na zadane tematy.
Cel praktyczny: Umiejętność płynnej pracy w środowisku komputerowym przy wykorzystaniu pakietu Adobe, która stanowić będzie podstawy do dalszego kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w kolejnych latach nauki.

 

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy z wybranymi programami pakietu firmy Adobe, nauka podstawowych zagadnień z zakresu pracy w środowisku cyfrowym oraz wykorzystanie nabytych umiejętności podczas tworzenia indywidualnych kreacji graficznych na zadany temat.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacje, konsultacje, wykonywanie zadań przez studentów, dyskusje oraz korekty.

zakres tematów

Cztery zadania w semestrze: forma ilustracyjna, forma abstrakcyjna, kolaż, edycja fotografii.

 

1. Przestrzeń robocza oraz formaty plików graficznych:
tworzenie dokumentu
różnice między grafiką wektorową, a rastrową
• formaty zapisu i eksportu plików, oraz możliwości ich wykorzystania
• przeznaczenie poszczególnych formatów
 
2. Przestrzenie barwne, rozdzielczości, różnice w wykorzystaniu i przygotowanie oprogramowania do pracy w przestrzeni RGB i CMYK.
 
3. Podstawowa wiedza z zakresu stosowania odpowiednich fontów oraz używania typografii w składzie tekstu.
 
4. Nauka pracy z programami z pakietu Adobe:
• tworzenie i optymalizacja procesów projektowych
• przyswajanie skrótów klawiaturowych
a) Illustrator: tworzenie i edycja grafiki wektorowej
c) Photoshop: tworzenie i edycja grafiki i zdjęć na potrzeby druku i sieci
d) After Effects: podstawy tworzenia animacji

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

S.Heller, V. Vienne, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, wyd. TMC,
Kwartalnik 2+3D,
Indesign i tekst. Profejsonalna typografia w Adobe Indesign. (N. French)
http://kursownik.pl
S. Heller, C. Anderson, New Vintage Type: Classic Fonts for the Digital Age, wyd. Thames & Hudson

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows

Przygotowanie projektów do zajęć i praca podczas ćwiczeń przy użyciu tradycyjnych technik i programów graficznych Adobe.

założenia wstępne

Znajomość podstawowych zasad kompozycyjnych i technik graficznych. Warsztat projektowy przy użyciu programów graficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K03
w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów,
K_K04 w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania.

 

A1A_K03
umiejętności
opiskod

K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów,
K_U07
ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć,
umiejętności warsztatowe
K_U08
opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki,

K_U09
opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U11
ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania,

K_U12
posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne.

 

A1A_U19 A1A_U21
wiedza
opiskod

KOD
K_W13

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

K_W09
ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

 

A1A_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 16 2 Ćw 16h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10165