Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: dr Aleksandra Prusinowska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Do uzyskania pozytywnej oceny wymagana jest obecność na zajęciach, zaangażowanie w pracę, postępy dokonane w danym okresie oraz uczestnictwo w przeglądach. Ocenę wystawia się na przeglądzie kończącym semestr na podstawie zaprezentowanych prac rysunkowych wykonanych w ciągu semestru.

opis przedmiotu

Zajęcia w pracowni odbywają się w formie ćwiczeń mających na celu wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rysunku takich jak:

 

- poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,

 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego,

 

- wypracowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych,

 

- umiejętność wykorzystywania wyobraźni oraz intuicji twórczej,

 

- konstruktywna autokrytyka, otwartość na popełniane błędy,

 

Wszystkie zadania polegają na pracy z modelem dlatego tak ważna jest obecność studenta w pracowni. Każdy student traktowany jest indywidualnie. Najważniejszy jest sam proces pracy, podejmowanie ryzyka oraz przekraczanie granic własnych umiejętności.

skrócony opis przedmiotu

Zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie umiejętności warsztatowych oraz posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, swobodnego posługiwania się techniki rysunku oraz rozwijaniem umiejętności obserwacji.

sposób realizacji przedmiotu

Dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia, realizacja projektów.

zakres tematów

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Anatomia dla artystów" - Sarah Simblet, wydawnictwo Arkady.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię.

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów.

K_K03

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K_K05
umiejętności
opiskod

potrafi podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w technice rysunku i malarstwa

K_U01

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K_U12

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną.

K_U13

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.

K_U02
wiedza
opiskod

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku i malarstwa

K_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10169