Katalog ECTS

Podstawy grafiki artystycznej

Pedagog: dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność wykonanych prac.

opis przedmiotu

Program skierowany jest do studentów stawiających „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej i ma na celu:
zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi grafiki artystycznej: prasa graficzna, matryca, odbitka itp. poprzez ćwiczenia praktyczne oraz projektowe przybliżenie studentom mnogości dziedzin grafiki artystycznej, jak i różnych metod ich wykonywania skierowanie uwagi studentów na wydarzenia artystyczne ważne dla grafiki artystycznej

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, a więc : matryca , odbitka , prasa , sygnatura . Także przybliżenie im podstawowych narzędzi pracy grafika warsztatowego oraz zaprezentowanie studentom różnorodności grafiki artystycznej , podział na techniki wklęsłodruku, wypukłodruku, druku płaskiego, wielości rodzajów grafiki artystycznej jak i różnorodnych metod jej wykonywania .
Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych. Zapoznanie studentów nierzadko mających po raz pierwszy do czynienia z ogólnie pojętymi możliwościami realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Ocena odbywa się na końcu semestru po przedstawieniu wszystkich odbitek kolejnych zadań.

zakres tematów

Monotypia na kamieniu- temat dowolny, wielkość A3
Monotypia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Kolografia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Druk ślepy/relief- wielkość 28x38 cm
Sucha igła – temat „Zwierzę”, wielkość 28x38 cm
Algrafia – temat „Autoportret parami”, wielkość 40x50 cm

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

założenia wstępne

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student nabywa kompetencji pracy w zespole, dbania o powierzony mu sprzęt, planowania i koordynacji swoich zamierzeń artystycznych.

umiejętności
opiskod

Student nabywa umiejętności wykonania projektu i odbitki graficznej,

wiedza
opiskod

Student ma posiąść wiedzę ogólną na temat grafiki warsztatowej.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 24 4 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10174