Katalog ECTS

Podstawy grafiki artystycznej

Pedagog: dr Dominik Włodarek

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceniane jest zaangażowanie studenta oraz stopień rozwoju jego świadomości plastycznej, jak również aktywność podczas zajęć.

opis przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami grafiki warsztatowej i technikami wklęsłodruku; Samodzielne wykonanie przez studentów prac graficznych w technikach wklęsłodruku. Samodzielne wykonanie projektów grafik oraz ich realizacja z wykorzystaniem techniki suchej igły, akwaforty oraz akwatinty. Umiejętność samodzielnego korzystania z wyposażenia Pracowni Wklęsłodruku w bezpieczny sposób, przestrzegając zasad BHP.

skrócony opis przedmiotu

Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny grafiki warsztatowej. Współpraca z innymi studentami w zakresie dzielenia się zdobytym doświadczeniem i efektami pracy. Zdolność do kreatywnego myślenia i eksperymentowania z technikami wklęsłodruku.

sposób realizacji przedmiotu

Wykonanie zestawu prac graficznych w technikach wklęsłodruku oraz wykonanie zadanych prac domowych.

zakres tematów

Podstawy grafiki artystycznej: techniki wklęsłodruku takie jak akwaforta, akwatinta, sucha igła, odprysk. Samodzielne przygotowanie przez studenta matrycy graficznej z blachy cynkowo-tytanowej. Umiejętność kontrolowanego trawienia matrycy w kwasie azotowym. Bezpieczne stosowanie chemikaliów potrzebnych w procesie powstawania matrycy. Umiejętność wykonywania odbitek graficznych z zastosowaniem prasy do wklęsłodruku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

T.Jackowski, A.Pietsch, S.Wejman „Druk wklęsły -Techniki metalowe“ „Grafika Warsztatowa- Podręcznik Technik Graficznych“ MJM grafika 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy

G_K02

Student w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

G_K03

Student w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

G_K10
umiejętności
opiskod

Student potrafi podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac w technice grafiki artystycznej

G_U01

Student opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

G_U09
wiedza
opiskod

Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych.

G_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 24 4 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10175